Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia verejného poriadku

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia verejného poriadku
16.11.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA verejného poriadku
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ponúkaná mzda: od 1.300€ do 1.600€ v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity: Rámcová náplň práce: Kvalifikačné predpoklady: Ďalšie požiadavky: Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou
Zoznam požadovaných listín a dokladov: Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia verejného poriadku“ najneskôr do 06.12.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava
alebo
osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


Vytvorené: 16.11.2021 08:47, webman