Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia verejného poriadku

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia verejného poriadku
16.11.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA verejného poriadku
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ponúkaná mzda: od 1.300€ do 1.600€ v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Rámcová náplň práce:
 • Komplexne riadi a koordinuje činnosti oddelenia,
 • vykonáva úkony správneho konania vo veciach porušení VZN právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré majú oprávnenie podnikať,
 • spravuje portál a schránku „odkaz pre starostu“, vrátane postúpenia podnetu alebo odpovede žiadateľovi,
 • prešetruje sťažnosti a podnety občanov vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho spolunažívania, pričom navrhuje riešenia vzniknutých problémových situácií a komunikuje s kompetentnými orgánmi pri ich vybavovaní,
 • vo veciach operatívneho zásahu MsP určuje požiadavky veliteľovi stanice, v prípade jeho neprítomnosti operačnému pracovníkovi MsP,
 • zabezpečuje spracovanie, schvaľuje a zodpovedá za výzvy na odstránenie opusteného vozidla z verejného priestranstva a dožiadania na útvary Policajného zboru SR vo veciach zistenia majiteľa vozidla,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákonov o verejných, kultúrnych, športových podujatiach a zákona o zhromažďovaní občanov,
 • spolupracuje pri výkone exekučných konaní,
 • zabezpečuje a zodpovedá za komplexnú prípravu a spracovanie materiálov predkladaných na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v rámci agendy oddelenia.
Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky:
 • odborná spôsobilosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy,
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, komunikatívnosť, flexibilita, zvládanie stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť.
Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia verejného poriadku“ najneskôr do 06.12.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava
alebo
osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


Vytvorené: 16.11.2021 08:47, webman
Hore
Hore
Hore