Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia školstva

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia školstva
16.11.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA ŠKOLSTVA
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ponúkaná mzda: od 1.400€ do 1.700€ v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Rámcová náplň práce:
 • Komplexne riadi a koordinuje činnosti oddelenia,
 • zabezpečuje úlohy zriaďovateľa škôl v oblasti výchovy a vzdelávania, so zameraním na originálne kompetencie obce,
 • sleduje zmeny v legislatíve v oblasti školstva,
 • metodicky usmerňuje vedenie škôl,
 • spracúva zber údajov pre normatívne financovanie,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, materiály koncepčného a informatívneho charakteru na rokovanie komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
 • spracováva štatistiky a informácie z oblasti výchovy a vzdelávania,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy, s fyzickými a právnickými osobami,
 • rieši odvolania, sťažnosti a podnety zákonných zástupcov detí a žiakov,
 • vybavuje interpelácie a žiadosti o sprístupnenie informácií v rámci svojej agendy,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní školských podujatí organizovaných mestskou časťou.
Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie pedagogika, školstvo, učiteľstvo
Ďalšie požiadavky:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • riadiaca prax minimálne 2 roky,
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy a školstva,
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, komunikatívnosť, flexibilita, zvládanie stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť.
Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • písomný návrh koncepčných zámerov riadenia oddelenia.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia školstva“ najneskôr do 06.12.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava
alebo
osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


Vytvorené: 16.11.2021 08:45, webman
Hore
Hore
Hore