Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Vtáčia chrípka - nariadenia

30.12.2016 -


Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) nariadila vykonať do 3. januára 2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov, preto žiadame všetkých obyvateľov, ktorí sú chovateľmi vtáctva, prípadne o takýchto chovateľoch majú informáciu, aby sa bezodkladne prihlásili na oddelení životného prostredia a územného plánovania na čísle 02 / 49 253 181, alebo mailom na peter.kollarik@banm.sk, prípadne osobne na miestnom úrade na Junáckej 1, v kancelárii č. 505, 5. poschodie.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto príslušná podľa § 8 ods. 3 pism.e) a § 17 ods.3 zákona NRSR č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zaznamenala v mestskej časti Dúbravka výskyt vtáčej chrípky. Mestská časť Nové Meste je v tejto súvislosti v tzv. 10 kilometrovom pásme dohľadu.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto:

Nariaďuje zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo chovný priestor zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjst' ku kontaktu chovanej hydiny alebo inych chovanych vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

Nariaďuje majiteľom a držiteľom, aby bezodkladne oznamovali na RVPS Bratislava-mesto, (tel.: 64461207, 64461209) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:  

Nariaďuje nakupovanie hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestniť' do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované.

Nariaďuje minimalizáciu počtu ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou.

Nariaďuje, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

Nariaďuje pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov používať' účinné dezinfikačné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z chovov.

TERMÍN: do odvolania

Zakazuje:

  1. Presun živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov
  2. Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia.
  3. Konania zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov


Vytvorené: 02.01.2017 14:40, Tettinger Marek