Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Všeobecný stavebný úrad


Umiestnenie stavby
Stavebné povolenie
Drobná stavba, stavebné úpravy, udržiavacie práce
Kolaudačné rozhodnutie
Dodatočné stavebné povolenie
Zmena stavby pred dokončením
Zmena v užívaní stavby
Odstránenie stavby
Reklamné, informačné a propagačné zariadenia


Vytvorené: 27.01.2012 08:50, Borčin Ján