Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V.p.d. Štefan Herényi, správca farnosti Blumentál

Narodený 27. 8. 1948. Pán Štefan Herényi ukončil v r. 1967 Strednú priemyselnú školu stavebnú, odbor geodet a kartograf. Túto odbornosť využil ako zamestnanec Strediska geodézie v Senici, kde pracoval jeden rok. V roku 1968 bol prijatý na Cyrilo-metodejskú bohosloveckú fakultu, ktorú ukončil v roku 1973. V tomto roku bol ordinovaný na kňaza pre službu v trnavskej diecéze a v Leviciach pôsobil ako kaplán. Po skončení vojenskej základnej služby bol ustanovený za farára v Lukáčovciach pri Nitre. 

    V Bratislave začal p. Herényi pôsobiť od mája 1990. Bol ustanovený za administrátora farnosti Bratislava-Nové Mesto. V tomto roku bol poverený i duchovnou službou obvineným a odsúdeným v Ústave pre výkon väzby. Rozvinul poskytovanie duchovnej služby v nemocniciach vo svojej farnosti a tiež vyučovanie náboženstva na školách. V spolupráci s ďalšími nadšencami sa podarilo v r. 1994 zriadiť cirkevnú školu elekrotechnickú P. G. Frassatiho. V objektoch fary zriadil farskú knižnicu a podieľal sa i na zriadení predajne náboženskej literatúry. Úspešne pracuje i farská charita, ktorá poskytuje právno - psychologické poradenstvo ,a kde sa mnohým bezdomovcom v r. 1994 - 98 poskytovala strava. 

    Rozšíril možnosti vysluhovania bohoslužieb v kluboch dôchodcov na Chemickej ulici a v Domovinke na Nobelovej ul. Potreba náboženskej výchovy ho viedla i k vybudovaniu kostola s pastoračným centrom na Teplickej ul. , ktorý bol vysvätený v októbri r. 1999. V tomto veľkom diele mu nezištne pomohla i naša samospráva . Pod jeho vedením bol postavený v r. 1995 i Biely kríž na rovnomennom námestí.

    Z týchto niekoľkých údajov možno charakterizovať pána farára Herényiho , že veľkou mierou prispel k rozvoju duchovnej a kultúrnej úrovne obyvateľov našej mestskej časti. Za toto úsilie si zasluhuje ocenenie - Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:33, webman
Hore
Hore
Hore