Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby do samosprávy obcí november 2014

Voľby do samosprávy obcí november 2014
18.09.2014 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.


Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Informácie pre voličov:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľby 2014 - kandidáti na starostu a kandidáti na poslancov
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Nové mesto 
Právo voliť
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie
Kandidátne listiny
Členovia Miestnej volebnej komisie a Okrskových volebných komisií
Príkaz starostu č. 6/2014
Zoznam volebných miestností
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb
Miesta určené na umiestňovanie volebných plagátov
Členovia komisií - návrhy 
Mapa volebných obvodov
Volebné obvody
Informácia pre kandidátov o preberaní kandidátnych listín
Volebné komisie a pozorovatelia
Podrobné informácie sú zverejnené na stránke MV SR 


Vytvorené: 16.11.2014 14:25, webman
Hore
Hore
Hore