Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí
11.07.2018 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku. Prekážkou vo výkone volebného práva je
  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
  • výkon trestu odňatia slobody,
  • pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Zápisnica s výsledkami volieb:

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
Informácie pre voličov:

Kontaktné osoby

Zaregistrovaní kandidáti do miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
Zaregistrovaní kandidáti do mestského zastupiteľstva (v pdf súbore sú všetky volebné obvody, Nové Mesto je obvod číslo 5)

Oznam o možnosti voľby občanov s trvalým pobytom obec BA-Nové Mesto

Zverejnenie počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s trvalým pobytom na území obce
Informácie pre voliča - právo voliť a byť volený
Informácie pre voliča - spôsob hlasovania
Zoznam o určení volebných obvodov
Oznam - zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Lehota na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a okrskových volebných komisií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Tabuľka na delegovanie člena a náhradníka OVK
Preberanie kondidátnych listín - oznam
Volebná kampaň - usmernenie

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 9/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Kam idem voliť - ulica, okrsok a volebná miestnosť
Oznámenie pre voličov, ktorým sa plní informačná povinnosť (ochrana osobných údajov)
Oznámenie pre kandidátov pre voľby, členov volebných komisií a zapisovateľov volebných komisií (ochrana osobných údajov)
Zoznam volebných miestností


Vytvorené: 12.12.2018 11:18, webman
Hore
Hore
Hore