Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

15.06.2022 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
Právo voliť
 
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie pre voličov:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)
Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 


Vytvorené: 15.06.2022 10:47, webman
Hore
Hore
Hore