Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

07.11.2017 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017 2017.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Kontakt
Zoznam volebných miestností
Technicko-organizačné a materiálne zabezpečenie volieb do VÚC
Nahlasovanie členov okrskových volebných komisií - Tabuľka prázdna
Príkaz starostu č. 3/2017, ktorý, sa určuje pracovná skupina, zodpovedná za technicko-organizačné a materiálne zabezpečenie volieb do VÚC
Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov na území MČ Bratislava-Nové Mesto

Všeobecne záväzné nariadenie MČ BNM č. 6/2017 zo dňa 30.06.2017, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v MČ BNM vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva samosprávneho kraja
Zoznam vchodov podľa abecedy
Volebný okrsok pre voličov s trvalým pobytom Bratislava-Nové Mesto (bez uvedenia ulice)
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov


Vytvorené: 07.11.2017 11:55, Tettinger Marek