Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľba miestneho kontrolóra

Voľba miestneho kontrolóra
07.06.2021 -

Oznam o voľbe miestneho kontrolóra bol zverejnený dňa 26.04.2021 v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení a aktualizáciou dátumu sa daný oznam udržiava na 1. mieste na stránke www.banm.sk

Miestne zastupiteľstvo

  1.   v y h l a s u j e   

 deň konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „miestny kontrolór“) na 08.06.2021, kedy sa uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“).

 

B.  u r č u j e

    1. Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra nasledovne:
1.1 deň voľby miestneho kontrolóra 08.06.2021 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 29.04.2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej aj ako „mestská časť“) a na webovom sídle mestskej časti;
1.2 funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom 17.06.2021, pričom funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok;
1.3  kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju   písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 25.05.2021 do 16:00 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra  mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty alebo inej doručovacej služby na adresu „Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava“, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť zásielka doručená do podateľne  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto najneskôr dňa 25.05.2021 do 16:00 hod., čo bude vyznačené prezenčnou pečiatkou. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný;
1.4  posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná volebná komisia zriadená miestnym zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí  prihlášok jednotlivých kandidátov, vypracuje zoznam kandidátov a bude dohliadať nad zákonnosťou  voľby miestneho kontrolóra;
1.5  pred voľbou miestneho kontrolóra sa uskutoční verejné vypočutie kandidátov na túto funkciu. Verejné vypočutie kandidátov sa vykoná sa virtuálne, prostredníctvom aplikácie Zoom, s online prenosom (stream) pre verejnosť.  Kandidát na vypočutie sa dostaví do budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, kde bude overená jeho  totožnosť a pri dodržaní hygienických štandardov bude zabezpečené jeho technické pripojenie na vypočutie. Každý kandidát dostane priestor na svoju prezentáciu a následne mu poslanci miestneho zastupiteľstva budú môcť položiť doplňujúce otázky. Po ukončení vypočutia všetkých zúčastnených kandidátov sa uskutoční voľba miestneho kontrolóra.
1.6  Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto  väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do  druhého  kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý  získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.
    1. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
2.1  meno, priezvisko, titul;
2.2  kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa);
2.3  adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu;
2.4  úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pripadne ďalšie  kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí;
2.5  štruktúrovaný profesijný životopis;
2.6  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona    č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.7  čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony;
2.8  súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením osobných údajov podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


Vytvorené: 07.06.2021 10:52, webman
Hore
Hore
Hore