Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Verejné obchodné súťaže vyhlásené v roku 2016 - prenájom/prevod nehnuteľností

Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže 2016
Zápisnica zo zasadnutia komisie s predmetom nájmu stavby so súpisným číslom 1300 na pozemku registra "C" KN parc. č. 13528 (spoločenský dom Vernosť)


Vytvorené: 25.06.2018 09:43, webman