Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vajnorská, Bratislava

Názov akcie: Vajnorská, Bratislava
Navrhovateľ: RV Development 1 s.r.o, Krížna 47, 811 07  Bratislava
Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vajnorska-bratislava


Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA/SEA) 
  1. Oznámenie pre občanov zo dňa 18.01.2019
  2. Stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti "Vajnorská, Bratislava" zo dňa 18.04.2018
  3. Oznámenie pre občanov o predložení správy o hodnotení navrhovanej činnosti zo dňa 21.03.2018
  4. Oznámenie pre občanov o určení rozsahu hodnotenia a časový harmonogram pre posúdenie navrhovanej činnosti podľa § 30 zákona zo dňa 25.11.2016
  5. Stanovisko k zámeru "Vajnorská, Bratislava" zo dňa 28.07.2016
  6. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 15.07.2016
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
  1. Zverejnenie návrhu na začatie územného konania


Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)


Vytvorené: 18.07.2016 14:19, webman