Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územný plán mesta a územné plány zón

Územné plány zón mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vrátane zmien a doplnkov, ktoré vo vymedzených územiach detailnejšie určujú funkčnú a priestorovú reguláciu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Riešia ich technické vybavenie, vrátane komunikácií a stanovujú verejno - prospešné stavby. Súčasťou každého územného plánu je všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie zón.

Územný plán zóny Tehelná
Územný plán zóny Podhorský pás
Územný plán zóny Koliba - Stráže
Územný plán zóny Kamenné sady
Územný plán zóny Horný Kramer

Vymedzenie zón
Grafická mapka vymedzenia zón v plnom rozlíšení na stiahnutie.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Pripomienkovanie územného plánu

Pripomienkovanie môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Pripomienkovanie územného plánu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Vytvorené: 03.04.2014 13:42, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore