Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Uzavretie manželstva

Čo vybavíte Čo potrebujete

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Doklady o štátnom občianstve a pobyte možno nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. Vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva podpíšu snúbenci pred matrikárkou najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. V prípade ak si snúbenci vyberú svoj sobášny deň zo zoznamu schválených sobášnych termínov, za takýto sobáš neplatia žiaden poplatok. Ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo  na inom  matričnom  úrade, vydáme povolenie, naopak ak chcú uzavrieť manželstvo osoby bez trvalého pobytu v našej mestskej časti, potrebujú povolenie z jedného trvalého bydliska (buď ženícha alebo nevesty). Tieto úkony sú  spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami Uzavretie cirkevného sobáša Plán sobášnych obradov na rok 2022

Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.3.2022 (v eurách)*:
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej  miestnosti 70,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom  medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00
Uzavretie manželstva v mestskej časti medzi  štátnym občanom SR  a cudzincom 70,00
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
Príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 200,00
Príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v mestskej časti 100,00
Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 50,00
Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 100,00

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Andrea Strapcová - vedúca matričného úradu
Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, 263, 264, 253
fax:  02/44258883


 


Vytvorené: 11.01.2012 09:47, Borčin Ján