Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Uzavretie manželstva

Čo vybavíte Čo potrebujete

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR z mestskej časti Nové Mesto Doklady o štátnom občianstve, pobyte a rodnom čísle možno nahradiť platným občianskym preukazom, alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. Vyplnenú Žiadosť o uzavretie manželstva podpíšu snúbenci pred matrikárkou najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov v našej mestskej časti. Za takýto sobáš neplatia snúbenci žiaden poplatok. Ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo  na inom  matričnom  úrade, vydáme povolenie, naopak ak chcú uzavrieť manželstvo osoby bez trvalého pobytu v našej mestskej časti, potrebujú povolenie z jedného trvalého bydliska (buď ženícha alebo nevesty). Tieto úkony sú  spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami Uzavretie cirkevného sobáša Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál sobášneho listu bezplatne 0
Za vydanie duplikátu sobášneho listu 5
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 5
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok  1,50
Uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej mestskej časti medzi štátnymi občanmi SR 16,50
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej  miestnosti 66
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom  medzi štátnym občanom SR a cudzincom 33
Uzavretie manželstva v mestskej časti medzi  štátnym občanom SR  a cudzincom 66
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199
Príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimoúradne určenej siene 199
Príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v mestskej časti 100

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Andrea Strapcová - vedúca matričného úradu
Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, 263, 264, 253
fax:  02/44258883


 


Vytvorené: 11.01.2012 09:47, Borčin Ján