Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Čo vybavíte

Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 
Pripravuje návrhy materiálov na pomenovanie nových ulíc, premenovanie existujúcich ulíc alebo prečíslovanie ulíc do zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a následne do zasadnutia Mestského zastupiteľstva hl.mesta SR Bratislavy.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla. Súpisné číslo sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo. Mestská časť zabezpečuje:
 • vydáva Oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o ich zmene alebo zrušení
 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc
 • vydáva potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla
Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete
 
S účinnosťou odo dňa 01.07. 2015 zo zákona č. 125/2015  o registri adries vyplýva, že: 
a)   stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. Pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne.
b)   v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.
 
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.6.2015 ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje podľa § 5  ods. 1 a 2 zákona a obec vyznačí polohu adresného bodu a grafickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.
Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že: 
a)   osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.
b)   vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.
 
K žiadosti  je potrebné predložiť:
NOVOSTAVBA

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom (od 1.7.2015 zákon 125/2015 Z.z. o registri adries, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky v popisnej časti a vyznačením budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti), resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • V prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku - nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že sa jedná o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

ODSTRÁNENÁ STAVBA
 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
Stavba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo (modro-biele)
Stará garáž, chata, prístrešok a pod.
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o prípustnosti stavby (pre stavby postavené do 30. 09. 1976)
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom (od 1.7.2015 zákon 125/2015 Z.z. o registri adries, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky v popisnej časti a vyznačením budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti), resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • V prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku - nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku /tunajší Stavebný úrad, Junácka 1/ po doložení nimi požadovaných podkladov. To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nim žiadne doklady.
Správny poplatok (v eurách)*:
Služba nie je spoplatnená.
Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok 2,00  €.
 
Správny poplatok za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla v minulosti, v prípade straty dokladov k stavbe alebo nadobudnutia stavby do vlastníctva/ kúpou, darom, dedičstvom/ bez sprievodných dokladov. V súlade so zákonom o č. 145/1995 Zb.z. o správnych poplatkoch / za vyhotovenie odpisu, fotokópie,výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a spisov v úradnej úschove/ účtuje sa správny poplatok 2,00,-€.
* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Alexandra Neuwirthová
kancelária č. 317/3. poschodie
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
telefón: 02/49 253 201
e-mail: alexandra.neuwirthova@banm.sk
e-mail: podatelna@banm.sk


Vytvorené: 29.09.2017 09:24, webman
Hore
Hore
Hore