Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 15115/41, LV č.2382, a na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, k. ú. Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 24.02.2020 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 24.02.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Rodinné domy Vinohradis,“ na pozemkoch parc. č. 4864/9,4864/8, 4863/4, 4863/3, 4863/2, 4863/5, 4863/1, 4861/5, 4861/1, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4860/5, 4860/6, 4860/7, 4860/4, 4865/1 v k. ú. Vinohrady 19.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“– SO 13 Úprava križovatky Račianska-Skalická, „SO-13.A.1 Stavebné úpravy v križovatke-Priechody pre peších“, na pozemkoch parc. č. 22072/2, 13180/2, 22001/25, k.ú. Nové Mesto 19.02.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: “Multifunkčný komplex Za stanicou“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Montáž plynového kotla pre byt č. 39“ v byte č. 39, na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži 17 v Bratislave, súpis. č. 1149, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto 06.02.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska – SO 010 Spevnené plochy a komunikácie“- samostatné objekty : SO 010A Komunikácie a parkoviská, SO 010B Chodníky a SO 010C Cyklotrasa, na pozemkoch parc. č. 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20, k.ú. Nové Mesto 06.02.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Sibírska 46 a 48“ na ulici Sibírska 46 a 48 v Bratislave, súpis. č. 1617 na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11779/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 06.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na Šancovej 102, súpisné číslo 3562, na pozemku parc. č. 10399/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.02.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“ Polyfunkčný bytový dom Račianska“, na pozemku parc. č.13077/3, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 05.02.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Kaderníctvo – salón krásy“ v nebytovom priestore (bývalý Športservis) v bytovom dome na Vajnorskej ulici č. 28, súpisné číslo 1351, na pozemku parc. č. 11304/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.01.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Legerského 10-16“, súpisné číslo 1657, na pozemkoch parc. č. 12048/1, /2, /3, /4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.01.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Inštalácia záložných zdrojov napájania pre kliniku traumatológie v Nemocnici akad.L.Dérera, Kramáre" v areáli-átriu Nemocnice akad. L. Dérera, Kramáre na Limbovej ul.č.5, súpis.č. 11822 na pozemku parc.č. 5437/1 v katastrálnom území Vinohrady 28.01.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 211.5.2 – Predĺženie trasy vonkajšieho osvetlenia, SO 211.5.3 – Predĺženie trasy slaboprúdových rozvodov“, ktoré sú súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA – Vtáčnik“ v Bratislave 28.01.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Vlárska 48/A, Bratislava“ so súp. č. 12463 na pozemkoch parc. č. 5620/80, 5620/87, 5620/88, 5620/89 v katastrálnom území Vinohrady 27.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“, so súpisným č. 49 na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 27.01.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“ v lokalite Na Vtáčniku č. 44 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 18052/128 a 18052/14 v kat. území Vinohrady 22.01.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 1518, na ul. Račianska č. 61 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11798, v katastrálnom území Nové Mesto 22.01.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ v lokalite Sliačskej ulice na pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 18334/11, 22296/1, 19229/142, 19229/63 a na pozemkoch reg. KN „E“ parc. č. 19229/2, 19227/3, 19228 22.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Vila Magurská “ medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská, na pozemkoch KNC par. č. 5647/23, 5644/1, 5643 (objekt), 5620/11 (dobudovanie chodníka), 21656 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.01.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore