Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - Rodinný dom Ahoj Briežky, k. ú. Vinohrady 30.09.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Ahoj - Briežky na pozemku reg. C-KN parc.č. 4351/1, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 30.09.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie štítovej steny bytového domu“, na ulici Vajnorská 26, 28, 30, so súpisným číslom 1351, na pozemku reg. C.KN parc. č. 11304/2, 11304/3 a 11304/4, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 29.09.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 3102, na ul. Plzenská č. 4, na pozemku parc. č. 11314/3, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 29.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Optická trasa Račianska“, k. ú. Nové Mesto 28.09.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Neronetova“ na pozemku parc. č. 18437/41 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 28.09.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 7 na 1. poschodí bytového domu Višňová 17, súpisné číslo 2930, na pozemku parc. č. 5750/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie lodžie“ prislúchajúcej k bytu č. 13, na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2656, na ul. Stromová č. 8, na pozemkoch parc. č. 5859/27 a 5859/92, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 26.09.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a sanácia strešného plášťa BD J.C. Hronského 2,4,6,8,10“ bytového domu so súp. č. 1634, nachádzajúceho sa na pozemkoch par. č. 11926/1, 2, 3, 5 a 11926/6, na ulici J.C. Hronského č. 2, 4, 6, 8, 10, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Ahoj - Briežky“ na ul. Na Briežkoch v Bratislave na pozemku reg. C-KN parc. č. 4355/4,5,6 a 11 v k. ú. Vinohrady 12.09.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie pre stavbu „SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“, na pozemku parc. č. 6713/2, 6713/15-23, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 12.09.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „C“ parc. č. 13524/4, katastrálne územie Nové Mesto 12.09.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v BD na ulici Račianska č. 79 v Bratislave, súpisné č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 09.09.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia_ stavba „Obchodné centrum Matrix Mall“ 07.09.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v byte č. 1, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 849, na ul. Janoškova č. 6, na pozemkoch parc. č. 12840/1 a 12840/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 02.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení na uliciach Jiskrova, Belehradská a Kováčska, Bratislava III - Nové Mesto“ 02.09.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí bytového domu“ na ul. Tehelná č. 11 v Bratislave, súpis. č. 208, na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13, v k. ú. Nové Mesto 31.08.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 0426BR“ na ulici Nobelova č. 26, na pozemku parc. č. 13440/3, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1277BR“, na ulici Česká č. 6, na pozemku parc. č. 11308/1, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice 60203 B3JEN Bratislava, Pod Vachmajstrom“ na ulici Pod Vachmajstrom č. 5, 5/A, na pozemkoch parc. č. 6712/96, 6712/97, 6712/98, 6712/45 a 6712/99, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samospráva



Vytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore