Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Obnova konania - “Rodinný dvojdom — 2RD“, miesto stavby: par. č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 14789/2, 4789/3, 4793/9, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 01.03.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641, na pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto 28.02.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba elektroenergetického zariadenia „BA, Nové Mesto, Jurská ul., NNK“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.02.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní územného konania na umiestnenie stavby „Bytový dom – Vila Magurská“, k. ú. Vinohrady 28.02.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu T06B KE“ na ul. L. Dérera č. 10 v Bratislave so súpisným č. 2753 na pozemkoch parc. č. 6083/3 a 6083/4 v katastrálnom území Vinohrady 25.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Jaskový rad“, k. ú. Vinohrady 24.02.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v rozsahu TRASA III v lokalite Račianskej a Malokrasňanskej ulice, k. ú. Rača 22.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania o stavebnej uzávere “ Nobelova “ v novom prejednaní 21.02.2022 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BD Zátišie“, miesto stavby: pozemky parc. č.12781/2, prípojky na inžinierske siete, vjazd a výjazd aj na pozemku parc. č. 12780/1, kábel VN aj na pozemku parc. č. 22968/1, katastrálne územie Nové Mesto 21.02.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“, na pozemku parc. č. 6713/2, 6713/15-23, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 21.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ul., na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením "Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia" na Ďumbierskej 3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.02.2022 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná úprava, spojenie nebytových priestorov na parcele č.. 5554/22, 5750/28,42,43,44,45,46,47 v k. ú. Vinohrady, na Stromovej ulici č. 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52, v Bratislave 17.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na pozemku s parcelným číslom 11308/3 na Osadnej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 09.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 07.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom stavebnom povolení - byt č. 32/ 8. poschodie, bytového domu na ulici Piešťanská 5, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 04.02.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 04.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 04.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 04.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore