Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ulica, Bratislava“ v rozsahu nadstavby 4. NP – 5. NP, parc. č. 11427/1, /2, /3, 11436/9, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 08.12.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky a oplotenie na pozemkoch parcelné č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 4789/2, 4789/3 a 4793/9 v k. ú. Vinohrady 07.12.2022 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí bytového domu“ na ul. Račianska č. 79, súpis. č. 1526, na pozemku parc. č. 12142/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave, 07.12.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na jestvujúcom múre na ul. Zátišie, pri odbočke na Halašovu ul., na pozemku MČ BNM, parc.č. 12780/3 07.12.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na časti súkromného pozemku registra „E“ UO parc. č. 13183/3 vedenom na LV č. 5722 v k.ú. Nové Mesto pri chodníku pri Račianskej ul. v Bratislave 07.12.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Podpivničená terasa“ na ulici Horná Vančurova 23 v Bratislave, na pozemku parc. č. 6679/3, 6697/7, katastrálne územie Vinohrady 07.12.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – študovňa v Bratislave“, na pozemku parc. č. 7674/2, 7674/17, 7674/18, 7674/19, 7676, k. ú. Staré Mesto 06.12.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – archív a technické zázemie v Bratislave“, na pozemku parc. č. 7674/2, 7674/17, 7674/18, 7674/19, 7676, k. ú. Staré Mesto 05.12.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Pod Vinohradmi“ na pozemku reg. “C“ parc. č. 4867 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 05.12.2022 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na zmenu stavby pred dokončením na stavbu: Telocvičňa Jeséniova - nadstavba a spojovací kŕčok, miesto stavby: pozemok p. č. 6749/1, 6750/1, 6749/3, 6749/4, 6749/5, 18256/55 k. ú. Vinohrady 22.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SÍDLO INNOVATRICS, Jurská ulica, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/4, 13410/5, 13410/6, 13410/7 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom – bungalov 1872/1 - novostavba“ (ďalej len ako „stavba“) na pozemku reg. C-KN parc.č. 4353/16 a 4353/7, na ul. Na Briežkoch v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, stavebníkovi Ing. Tomáš Szabó, bytom Ševčenkova 16, 851 01 Bratislava 14.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Ahoj - Briežky“ (ďalej len ako „Stavba“) na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 4355/4,5,6 a 11, na ul. Na Briežkoch, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, stavebníkovi MARANS development, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 53237 14.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj - Briežky“ (ďalej len ako „stavba“) na pozemku reg. C-KN parc.č. 4355/7, na ul. Na Briežkoch v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 7877 spoločnosť POLY Promotion and Production, 14.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Kolaudačné rozhodnutie Račianska SPP rekonštrukcia plynovodov UO00108 B2 09.11.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie štítovej steny bytového domu“ na ulici Vajnorská 26, 28, 30, súpisné číslo 1351, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 11304/2, 11304/3 a 11304/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom “ FTTH BA KBV Podniková Bratislava“ 09.11.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 NN káblové vedenie“ v rámci stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, na pozemkoch parc. č. 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/71, 6712/72, 6712/166-183 6712/187, 6712/205, katastrálne územie Vinohrady 04.11.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Česká 8, Bratislava“ so súpisným číslom 110, na Českej ulici č.8 v Bratislave, na pozemku parc.č. 11308/2, k. ú. Nové Mesto 04.11.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním: „Park Pod Kolibou – Stavebné úpravy v podzemnej garáži – vybudovanie deliacej priečky medzi parkovacími státiami P75 a P76“ , ul. Pod Vtáčnikom, k. ú. Vinohrady 03.11.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore