Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Bárdošova 13-15“ na Bárdošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1-3“ na ulici Plzenská 1-3 v Bratislave, súpis. č. 16 na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.05.2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, v Bratislave", súpis. č. 2868/5 a 2867/3, na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ v časti SO03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3 etapa, objekt SO03 PH - Parkovací dom na objekt SO 03 B 10 - Polyfunkčný objekt, k. ú. Nové Mesto 03.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu"_zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy a prístavba na pozemku reg. C-KN parc.č. 22566/1 a 22566/2, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Spevnené plochy a Parkové NN rozvody“, v rámci stavby „Obytný súbor URBAN RESIDENCE PARK“ na Račianskej ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“ na pozemku parc. č. 4685/1, 4685/13 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“ na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/54, 11486/55, 11486/79, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“, Ďumbierska 3, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 19540/4, 19540/45, 19540/63 v katastrálnom území Vinohrady 27.04.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 10.NP FITOUT UMBRELLA HBRA, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMAŠÍKOVA ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova,Bratislava“, na Bellovej ul. v Bratislave, na pozemku parc. č. 7094/1 v katastrálnom území Vinohrady 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sídlo Innovatrics“, na pozemkoch parc. č. 13410/5, 13410/6, 13410/7, 22861/2, k. ú. Nové Mesto 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 NN káblové vedenie“ na pozemkoch parc. č. 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, 6712/187 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady, v rámci stavby „Príprava územie pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - „Obnova bytového domu“ na ulici Tylova 17,19 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 13677/6 katastrálne územie Nové Mesto 22.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania - „Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava“, na pozemku parc. č. 13066/27, súpisné číslo stavby 83, k. ú. Nové Mesto 22.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.04.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 101 Rekonštrukcia Tupého ulice – I. etapa, SO 201 – Oporné múry prislúchajúce k objektu SO 101, SO 601 – verejné osvetlenie prislúchajúce k objektu SO 101, SO 602 – Prípojka NN pre VO“ na Tupého ulici v Bratislave 19.04.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore