Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - Rekreačný dom na pozemku reg. C-KN parc.č. 18052/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.07.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 3.1 – Komunikácie, chodník, spevnené plochy a cyklistická trasa“ v rámci stavby „Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc.č. 13628/1, /2, /3, /4, /5, /6, 13629, 13630, 13631, 13632, k.ú. Nové Mesto 01.07.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova Bytového domu Jahodová 15“ so súp. č. 2855 na pozemkoch parc. č. 5467/8, 5467/22 v katastrálnom území Vinohrady na Jahodovej ulici č. 15 v Bratislave 30.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Samostatne stojaci prístrešok na terasu“ prislúchajúci k bytu č. 34 - C, na 1. poschodí bytového domu SO 05 + SO 06 – Strážna 3A, so súpisným číslom 14076, na ul. Strážna č. 3A, na pozemkoch parc. č. 4983/6 a 4983/7, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 30.06.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „VSTAVBA BYTOV V BYTOVOM DOME“ na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej ulici č. 38 a 40 v Bratislave 30.06.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prepojenie rozvodov závlahy I. a II. fázy Obytného súboru Škultétyho“ na ul. Račianska v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11476/96, 133, 201 a 11476/53, v katastrálnom území Nové Mesto 30.06.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania „Bytový dom – rezidencia Medici“, na ulici Vlárska v Bratislave, k. ú. Vinohrady 29.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19598 (polyfunkčné objekty, spevnené plochy, areálové rozvody) a 19603/1 (spevnené plochy, areálové rozvody) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 29.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava - na Podnikovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13434/4 (bytový dom), v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.06.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„NN Preložka“ na Račianskej ulici, na pozemkoch parc. č. 13076/1, 13076/2, 13077/12, 13077/13, 13077/3, 13073/3, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba: „D_BA_Cakov 1“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Názov líniovej stavby: „D_BA_Cakov 1“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 22.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5643, 5644/1 a 5647/23 (objekt), 5620/11 (dobudovanie chodníka), 21656 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady 21.06.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Realizácia zasklenia lodžie“ prislúchajúceho k bytu č. 52, na 13. poschodí bytového domu, so súpisným číslom 1520, na ul. Račianska č. 65, na pozemkoch parc. č. 11774/2 a 11774/5, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.06.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – rezidencia Medici“, na ulici Vlárska v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 19470/341, 19470/342, 19470/385 s prípojkami IS na pozemkoch parc. č. 19470/386, 19470/387, 19470/388, 19470/8 a pozemkoch parc. č. EKN 19467/1 a 19468/1 k.ú. Vinohrady 18.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"SO-001 Nebytová budova “ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 17.06.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie administratívnej budovy“ na Vajnorskej ulici č. 47, súpisné číslo 1316 na pozemku parc. č. 12211/4 (administratívna budova) a súpisné číslo 13628 na pozemku parc. č. 12211/40 (odovzdávacia stanica tepla) v k. ú. Nové Mesto 17.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky, oplotenie na pozemkoch parc. č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, ,4792/7, 4789/2, 4789/3, 4793/9, k. ú. Vinohrady 17.06.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore