Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl. parašutistov č. 31 v Bratislave 14.03.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na Svätovojtešskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 22517/1, 22517/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.03.2022 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BRATISLAVA, MATUŠKOVÁ UL.-DISTRIBUČNÉ ROZVODY “, miesto stavby: parc.reg C č. 6506/120, 90,119,121,133 ( parc.reg. E č.6506, 21675) ,21675/1, 7244/1 a 7244/2 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Pod Krásnou hôrkou, 2 sc.“ - líniová stavba umiestnená na uliciach Pod Krásnou hôrkou a Vlárska, k. ú. Vinohrady 08.03.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5620/11, 5643, 5644/1, 5647/23, 21656, 22399/1 (reg. E-KN parc. č. 22399) v k. ú. Vinohrady 07.03.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“, miesto stavby: budova súp.č. 1666 na pozemkoch parc. č. 11806/1, 11806/2 a 11787/6, katastrálne územie Nové Mesto 02.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova konania - “Rodinný dvojdom — 2RD“, miesto stavby: par. č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 14789/2, 4789/3, 4793/9, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 01.03.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641, na pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto 28.02.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba elektroenergetického zariadenia „BA, Nové Mesto, Jurská ul., NNK“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.02.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní územného konania na umiestnenie stavby „Bytový dom – Vila Magurská“, k. ú. Vinohrady 28.02.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu T06B KE“ na ul. L. Dérera č. 10 v Bratislave so súpisným č. 2753 na pozemkoch parc. č. 6083/3 a 6083/4 v katastrálnom území Vinohrady 25.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Jaskový rad“, k. ú. Vinohrady 24.02.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v rozsahu TRASA III v lokalite Račianskej a Malokrasňanskej ulice, k. ú. Rača 22.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania o stavebnej uzávere “ Nobelova “ v novom prejednaní 21.02.2022 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BD Zátišie“, miesto stavby: pozemky parc. č.12781/2, prípojky na inžinierske siete, vjazd a výjazd aj na pozemku parc. č. 12780/1, kábel VN aj na pozemku parc. č. 22968/1, katastrálne územie Nové Mesto 21.02.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“, na pozemku parc. č. 6713/2, 6713/15-23, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 21.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ul., na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením "Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia" na Ďumbierskej 3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.02.2022 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná úprava, spojenie nebytových priestorov na parcele č.. 5554/22, 5750/28,42,43,44,45,46,47 v k. ú. Vinohrady, na Stromovej ulici č. 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52, v Bratislave 17.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na pozemku s parcelným číslom 11308/3 na Osadnej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore