Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Bytový dom Matúškova – na nároží ulíc Matúškova a Pod strážami na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 6486, 6487 (objekt) a prípojky inžinierskych sietí) a 21675 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.09.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Čsl. Parašutistov“ umiestnenej na streche bytového domu a časti strešnej nadstavby so súpisným číslom 211, na ul. Čsl. Parašutistov č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Kyjevská“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1633, na ul. Kyjevská č. 2 a 4 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11796/1 a 11796/2, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 1. etapa“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Administratívne budovy - blok A až D a sklady“ v areáli Palma na Račianskej ulici v Bratislave, súpis. č. stavieb 10193 na pozemkoch parc. č. 13203/1, 13207/4 a 13203/6 a stavby súpis. č. 10439 na pozemku parc. č. 13208/22 v k.ú. Nové Mesto 26.08.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí: „Bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 katastrálne územie Nové Mesto 26.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1,3„ na Plzenskej ulici č. 1,3, na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena účelu užívania nebytového priestoru na „Stomatologickú kliniku MDD. Openko“ so stavebnými úpravami, na ulici Sliačska ulica 1A v Bratislave, na pozemku parc.č. reg. 12100/137, katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu„ na ulici Kominárska č.6, súpisné č. 142 na pozemkoch parc. č. 11462/8 a 21996/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 8 na 4.NP, v bytovom dome na ulici Pri starej prachárni 131/2, súpisné číslo 131, na pozemku parc. č. 11263/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“, so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.08.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena vnútorných rozvodov“ v bytom dome so súpisným číslom 1659, na ul. Šuňavcova č. 1-3 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11828/5 a 11828/6, v katastrálnom území Nové Mesto 19.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 3102, na ul. Plzenská č. 4 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11314/3, v katastrálnom území Nové Mesto 19.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: „Oporný múr“ na Pyrenejskej ul.11 v Bratislave na pozemku parc.č. 18200/2, 18201/6, katastrálne územie Vinohrady 18.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_PLA ZS a RR bod Bratislava, PLATAN, obmena pasívnych antén a modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu, vchod č. 5, blok A, na ul. Bajkalská č. 5 v Bratislave 18.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Stará Vajnorská-RS BA Pekná cesta, 2.SC“ na uliciach Pri Starom Mýte, Stará Vajnorská, Bojnícka a Záhradkárska oblasť 17.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania – predĺženie platnosti stavebného povolenia: „Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc.č. 13628/1, /2, /3, /4, /5, /6, 13629, 13630, 13631, 13632, k.ú. Nové Mesto 17.08.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Odovzdávacia stanica tepla OST 869 Piešťanská 7“ pri objekte bytového domu so súpisným č. 1639, na ulici Piešťanská č. 7, na pozemkoch parc. č. 11796/5 a 11796/6, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
D_BA_Guthause, líniová stavba – optické pripojenie na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13077/3, 13077/12, 13077/13, 13114/1 a 22001/1 – LV nezaložený, reg. E-KN parc.č. 22001/1 – LV 5567, 13089 – LV 5719, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 06.08.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5643, 5644/1 a 5647/23 (objekt), 5620/11 (dobudovanie chodníka), 21656 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady 06.08.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore