Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Stavebné povolenie na stavbu s názvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Sliačska s.r.o., Sliačska 1D, Bratislava“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 10235, na ul. Sliačska 1/D 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o pripojení podkladov zabezpečených z katastra nehnuteľností, Výzva na vyjadrenie kpodkladom pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení obnovy spojeného územného a stavebného konania “Rodinný dvojdom - 2RD“ 24.06.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby Názov stavby: “ FTTH BA KBV Podniková Bratislava“ 22.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom RB-Koliba Záruby“ na ulici Záruby na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18204/1, 18203/1, 18203/2, 18205, 18202/3 21.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Uzemné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Optika Premac s.r.o., Stará Vajnorská 25,83102 Bratislava – Nové Mesto“ 20.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3ROZ“ na streche bytového domu so súp. č. 3189, na ul. Rozvodná č. 17, k. ú. Vinohrady 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3MIK“ umiestnenej na streche bytového domu so súp. č. 1625, na ul. Mikovíniho č. 13-15, k. ú. Nové Mesto 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3NAR“ umiestnenej na streche bytového domu so súp. č. 2945, na ul. Na Revíne č. 17, k. ú. Vinohrady 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3RAC“ umiestnenej na streche bytového domu so súp. č. 1518, na ul. Račianska č. 61, k. ú. Nové Mesto 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3VAJ“ umiestnenej na streche bytového domu so súp. č. 1315, na ul. Vajnorská č. 43, k. ú. Nové Mesto 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3RCN“ umiestnenej na streche bytového domu so súp. č. 1529, na ul. Račianska č. 93, k. ú. Nové Mesto 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3DER“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 2753, na ul. L. Dérera č. 10, k. ú. Vinohrady 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 2, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1568, na ul. Račianska č. 56, k. ú. Nové Mesto 15.06.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prípojka NN“ na ul. Vidlicová, na pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6291, a pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 6291/10 a 21669/2, k. ú. Vinohrady 15.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Al prístrešok“ prislúchajúci k bytu č. 2 – K01, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu so súp. č. 12246, na ul. Tupého 25/A, na pozemku parc. č. 4942/2, k. ú. Vinohrady 15.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania - dodatočného povolenia stavby výťahu a vstupu do obytného domu na Pluhovej ulici č.12 v Bratislave 14.06.2022 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bratislava, Matušková ul. - DISTRIBUČNÉ ROZVODY“ líniová stavba pre miestny rozvod elektriny a ochranné pásmo na pozemku parc. reg C č. 6506/120, 90,119,121,133 ( parc.reg. E č.6506, 21675), 21675/1, 7244/1 a 7244/2, k. ú. Vinohrady 14.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Jaskový rad“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 14.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 – NN Káblové vedenie“ pre stavbu BA – Nové Mesto, Jaskový rad, NNK, na pozemku parc. č. 21668/3, 21668/4, 6352/8, 6352/9, 6352/10, 6352/11, 6352/12, k. ú. Vinohrady 14.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 46-48“ so súpisným č. 1617, na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11 v katastrálnom území Nové Mesto 10.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore