Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - elektronickej telekomunikačnej siete s názvom INS B2B FTTx BA Bratislava Elektrárenská 30.08.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - „Dostavba sekcie B“, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.08.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova a zateplenie bytového domu “ na Šancovej ulici č. 55-57, súpisné číslo 3569, na pozemkoch parc. č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Oprava strechy bytového domu Sibírska 41-51, Bratislava“ so súpisným č. 1603, na pozemkoch parc. č. 12047/1, 12047/2, 12047/3, 12047/4, 12047/5, 12047/6, 12050/5 v k. ú. Nové Mesto 25.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Sibírska 46-48“ so súpisným č. 1617, na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11779/9 v k. ú. Nové Mesto 25.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj - Briežky“ na ul. Na Briežkoch v Bratislave na pozemku reg. C-KN parc. č. 4355/7 v k. ú. Vinohrady 25.08.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v bytoch č.9 a č.10“ na ulici Pluhová 66-68, na 1 poschodí, zapísané na LV č. 3325 BD na parc. č. 12813/1,5,6 v k. ú. Nové Mesto 24.08.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Podniková ulica“, na pozemkoch parc. č. 13434/4, 13422, 13441, 13531, 13420, 13433, 13442/33, 13433/1, :/7, :/8, :/15, 13434/2, 13435/1, 13442/24 v kat. úz. Nové Mesto 22.08.2022 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zásah do nosnej steny“ na ulici Riazanská 54, číslo bytu 18, na 4 poschodí v katastrálnom území Nove Mesto, Bratislava 22.08.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Jaskový rad - parc.č. 6280/2 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.08.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1100BR“, ktorá sa má realizovať na streche BD so súp. č. 2752, na ulici Ladislava Dérera č. 8, k. ú. Vinohrady 08.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Úprava bytu č. 25 a 26 na 7.NP“ týkajúcich sa bytov č. 25 a 26, nachádzajúcich sa na 6. poschodí BD so súpisným č. 214, na ulici Československých Parašutistov č. 15, k. ú. Nové Mesto 08.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahovej kabíny a obnova výťahovej šachty“ na Kukučínovej ulici č. 40-42 , súpisné číslo 997, na pozemkoch parc. č. 12201/1 a 12201/2 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 05.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1041BR“, ktorá sa má realizovať na streche bytového domu so súp. č. 1526, na ulici Račianska č. 79, na pozemku parc. č. 12142/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 05.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Chata so súpisným číslom 12105“, na parcele č. 18116, v kat. úz. Vinohrady, na Tupého ulici, v Bratislave 05.08.2022 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 07 – Rozšírenie komunikácie Záruby“, v rámci stavby „Rodinný dom RB – Koliba, Záruby“ na pozemku parc. č. 18202/2, k. ú. Nové Mesto 05.08.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3MIK“ na existujúcej stavbe základňovej stanice B3MIK, na streche bytového domu so súpisným číslom 1625, na ul. Mikovíniho č. 13-15, na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, k. ú. Nové Mesto 29.07.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Optická trasa Račianska“, miesto stavby: parc.reg. E č.: 21996/1, 11462/3, 22001/1 a 11547, katastrálne územie Nové Mesto 28.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu“ na Vidlicovej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6322/6, 6323/3, 6351/6 a 21669/5 v k. ú. Vinohrady 26.07.2022 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 7 na 1. poschodí bytového domu Višňová 17, súp. č. 2930, na pozemku parc. č. 5750/14 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 26.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore