Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Reklamná stavba - 1 ks neosvetlená vinylová plachta 5m x 12m - fasáda BD Vajnorská 75-79 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12289 06.10.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Bytový dom – Pod Vinohradmi“ na pozemku reg. “C“ parc. č. 4867 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.10.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „C“ parc. č. 13524/4, katastrálne územie Nové Mesto (Nobelova ul.) 05.10.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „E“ parc. č. 12132, k. ú. Nové Mesto (Sliačska ul.1) 04.10.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolanie - predloženie spisu: „Bytový dom Podniková ulica“ na pozemkoch parc. č. 13434/4, 13422, 13441, 13531, 13420, 13433, 13442/33, 13433/1, :/7, :/8, :/15, 13434/2, 13435/1, 13442/24 v kat. úz. Nové Mesto 03.10.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o proteste prokurátora, výzva na vyjadrenie „Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky a oplotenie, k. ú. Vinohrady 03.10.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - Rodinný dom Ahoj Briežky, k. ú. Vinohrady 30.09.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Ahoj - Briežky na pozemku reg. C-KN parc.č. 4351/1, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 30.09.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie štítovej steny bytového domu“, na ulici Vajnorská 26, 28, 30, so súpisným číslom 1351, na pozemku reg. C.KN parc. č. 11304/2, 11304/3 a 11304/4, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 29.09.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 3102, na ul. Plzenská č. 4, na pozemku parc. č. 11314/3, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 29.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Optická trasa Račianska“, k. ú. Nové Mesto 28.09.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Neronetova“ na pozemku parc. č. 18437/41 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 28.09.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 7 na 1. poschodí bytového domu Višňová 17, súpisné číslo 2930, na pozemku parc. č. 5750/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie lodžie“ prislúchajúcej k bytu č. 13, na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2656, na ul. Stromová č. 8, na pozemkoch parc. č. 5859/27 a 5859/92, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 26.09.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a sanácia strešného plášťa BD J.C. Hronského 2,4,6,8,10“ bytového domu so súp. č. 1634, nachádzajúceho sa na pozemkoch par. č. 11926/1, 2, 3, 5 a 11926/6, na ulici J.C. Hronského č. 2, 4, 6, 8, 10, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Ahoj - Briežky“ na ul. Na Briežkoch v Bratislave na pozemku reg. C-KN parc. č. 4355/4,5,6 a 11 v k. ú. Vinohrady 12.09.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie pre stavbu „SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“, na pozemku parc. č. 6713/2, 6713/15-23, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 12.09.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. „C“ parc. č. 13524/4, katastrálne územie Nové Mesto 12.09.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v BD na ulici Račianska č. 79 v Bratislave, súpisné č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 09.09.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia_ stavba „Obchodné centrum Matrix Mall“ 07.09.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore