Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rodinný dom Jaskový rad - parc.č. 6280/2 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.08.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1100BR“, ktorá sa má realizovať na streche BD so súp. č. 2752, na ulici Ladislava Dérera č. 8, k. ú. Vinohrady 08.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Úprava bytu č. 25 a 26 na 7.NP“ týkajúcich sa bytov č. 25 a 26, nachádzajúcich sa na 6. poschodí BD so súpisným č. 214, na ulici Československých Parašutistov č. 15, k. ú. Nové Mesto 08.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahovej kabíny a obnova výťahovej šachty“ na Kukučínovej ulici č. 40-42 , súpisné číslo 997, na pozemkoch parc. č. 12201/1 a 12201/2 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 05.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1041BR“, ktorá sa má realizovať na streche bytového domu so súp. č. 1526, na ulici Račianska č. 79, na pozemku parc. č. 12142/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 05.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Chata so súpisným číslom 12105“, na parcele č. 18116, v kat. úz. Vinohrady, na Tupého ulici, v Bratislave 05.08.2022 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 07 – Rozšírenie komunikácie Záruby“, v rámci stavby „Rodinný dom RB – Koliba, Záruby“ na pozemku parc. č. 18202/2, k. ú. Nové Mesto 05.08.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3MIK“ na existujúcej stavbe základňovej stanice B3MIK, na streche bytového domu so súpisným číslom 1625, na ul. Mikovíniho č. 13-15, na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, k. ú. Nové Mesto 29.07.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Optická trasa Račianska“, miesto stavby: parc.reg. E č.: 21996/1, 11462/3, 22001/1 a 11547, katastrálne územie Nové Mesto 28.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu“ na Vidlicovej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6322/6, 6323/3, 6351/6 a 21669/5 v k. ú. Vinohrady 26.07.2022 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 7 na 1. poschodí bytového domu Višňová 17, súp. č. 2930, na pozemku parc. č. 5750/14 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 26.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a zateplenie bytového domu“ na Šancovej ulici č. 55-57, súp. č. 3569, na pozemkoch parc. č. 11442 v k. ú. Nové Mesto. 26.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ , k. ú. Vinohrady, Nové Mesto a Rača 20.07.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Bytový dom, Podniková ulica“ na pozemku parc. č. 13434/4, 13422, 13441, 13531, 13420, 13433, 13442/33, 13433/1, :/7, :/8, :/15, 13434/2, 13435/1, 13442/24 v k. ú. Nové Mesto 18.07.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C parc. č. 23056/70, k. ú. Nové Mesto 18.07.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava strechy bytového domu Sibírska 41-51, Bratislava“ so súpisným č. 1603, na pozemkoch parc. č. 12047/1, 12047/2, 12047/3, 12047/4, 12047/5, 12047/6, 12050/5 v k. ú. Nové Mesto 27.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia objektu proti vlhkosti a obnova pivničných kobiek Legionárska 3, 5, 7 v Bratislave“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 10378, 10383, 10384, v bytovom dome súpisné číslo 10631, v k .ú. Nové Mesto v Bratislave 27.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu snázvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Račianska 71“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 3269, na ul. Račianska 1E 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu s názvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Sliačska s.r.o., Sliačska 1D, Bratislava“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 10235, na ul. Sliačska 1/D 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o pripojení podkladov zabezpečených z katastra nehnuteľností, Výzva na vyjadrenie kpodkladom pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení obnovy spojeného územného a stavebného konania “Rodinný dvojdom - 2RD“ 24.06.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore