Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úmrtie

Čo vybavíte

Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu. Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jej území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý  vystaví  prehliadajúci  lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.
Do pôsobnosti mestskej časti patria tieto zdravotnícke zariadenia: Čo potrebujete Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál úmrtného listu bezplatne 0
Za vydanie duplikátu úmrtného listu 5

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Darina Hakošová – matrikárka
2. poschodie, čísla dverí: 217
telefón: 02/49 253 264


Vytvorené: 11.01.2012 09:49, Borčin Ján