Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Umiestnenie stavby

Čo vybavíte
 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujú novostavby, ako aj prístavby a nadstavby, t.j. zmeny existujúcej stavby. Týmto rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemok, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie. V prípade, že ochrana dôležitých záujmov v území je určená v záväznej časti územného plánu obce alebo územným plánom zóny, nie je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie.
 
Čo potrebujete 
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby (ak nie je navrhovateľ vlastníkom a nemá dokladované iné vlastnícke práva)
 • 2 x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy, so zakreslením navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku, vrátane jej odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb a uvedenia výškového umiestnenia  stavby (Bpv), napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a napojenia stavby na jestvujúce dopravné vybavenie územia, vrátane vytvorenia potrebných parkovacích miest a preukázanie potreby parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z1 a vyhlášky 532/2002 Z.z.
 • 2 x dokumentácia pre územné rozhodnutie, vypracovaná oprávnenou osobou,
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby, alebo činnosti na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s. (Nám. Slobody 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany  (Krížna 42, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46 Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina  a environmentálne činnosti)
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  (Ružinovská 8, Bratislava)
 • Vyjadrenie  Krajského pamiatkového úradu Bratislava (Leškova 17,  Bratislava)
 • Vyjadrenie  Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika,  Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,  Bratislava
 • Vyjadrenie Slov. zväz telesne postihnutých (Ševčenkova  19, Bratislava)
 • Vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Sekulská  1, Bratislava)
 • Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v BA, Trenčianska 55, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Záväzné stanovisko hl.m.SR Bratislavy, Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Vyjadrenie Obvodného lesného úradu, Pekná cesta 19, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Overenie priebehu podzemných vedení (Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan,  Siemens,...)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať),
Doklad o zaplatení správneho poplatku (100 € pre PO, 40 € pre FO) – poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady
          
Správny poplatok (v eurách):
 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
           
a) pre fyzické osoby   40,00
b) pre právnické osoby 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   20,00
 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte


Ing. Gabriela Vašková - vedúca oddelenia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 617
e-mail: gabriela.vaskova@banm.sk   

Ing. arch. Andrea Bzdúchová - odborný referent
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Mgr. Simona Fašungová - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: simona.fasungova@banm.sk

Ing. Zuzana Galliková, PhD. - odborný referent
kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02 49 253 154
e-mail: zuzana.gallikova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková - odborný referent
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. arch. Alexandra Kuchariková - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 135
e-mail: alexandra.kucharikova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová – odborný referent
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová - odborný referent
kancelária č. 604/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková - odborný referent
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. Klaudia Targošová - odborný referent
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: klaudia.targosova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová - odborný referent
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. arch. Pavel Vodička - odborný referent
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 400
e-mail: pavel.vodicka@banm.sk

Ing. Elena Vörösová - odborný referent
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banmVytvorené: 27.01.2012 08:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore