Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Umiestnenie stavby

Čo vybavíte
 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujú novostavby, ako aj prístavby a nadstavby, t.j. zmeny existujúcej stavby. Týmto rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemok, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie. V prípade, že ochrana dôležitých záujmov v území je určená v záväznej časti územného plánu obce alebo územným plánom zóny, nie je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie.
 
Čo potrebujete 
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Listy vlastníctva na pozemky na ktorých sa stavba umiestňuje
 • Listy vlastníctva na susedné parcely (informatívne z kataster portálu)
 • Kópia z katastrálnej mapy (originál)
 • Súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby (ak nie je navrhovateľ vlastníkom a nemá dokladované iné vlastnícke práva)
 • 2 x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy, so zakreslením navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku, vrátane jej odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb a uvedenia výškového umiestnenia  stavby (Bpv), napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a napojenia stavby na jestvujúce dopravné vybavenie územia, vrátane vytvorenia potrebných parkovacích miest a preukázanie potreby parkovacích miest v zmysle STN 73 6110/Z1 a vyhlášky 532/2002 Z.z.
 • 2 x dokumentácia pre územné rozhodnutie, vypracovaná oprávnenou osobou,
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby, alebo činnosti na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovak Telekomu, a.s. (Nám. Slobody 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany  (Krížna 42, Bratislava)
 • Vyjadrenie Obv. úradu ŽP v  Bratislave, Karloveská 2, Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina  a environmentálne činnosti)
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Staromestská 6, Bratislava
 • Vyjadrenie  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  (Ružinovská 8, Bratislava)
 • Vyjadrenie  Krajského pamiatkového úradu Bratislava (Leškova 17,  Bratislava)
 • Vyjadrenie  Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika,  Bratislava)
 • Vyjadrenie Obvodného úrad v Bratislave, odbor CO a krízového riadenia, Staromestská 6,  Bratislava
 • Vyjadrenie Slov. zväz telesne postihnutých (Ševčenkova  19, Bratislava)
 • Vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Sekulská  1, Bratislava)
 • Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v BA, Trenčianska 55, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Záväzné stanovisko hl.m.SR Bratislavy, Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Vyjadrenie Obvodného lesného úradu, Pekná cesta 19, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Stanovisko MČ BA Nové Mesto k investičnému  zámeru
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Overenie priebehu podzemných vedení (Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan,  Siemens,...)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať),
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku (100 € pre PO, 40 € pre FO) – poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade

  Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady
            
  Správny poplatok (v eurách):

  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
  o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:
             
  a) pre fyzické osoby   40,00
  b) pre právnické osoby 100,00
  Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   20,00
   
  Kedy vybavíte

  Stránkové hodiny
    Dopoludnia Popoludní
  Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
  Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

  U koho vybavíte
   
  Eva Daňová – poverená vedením oddelenia územného konania a stavebného poriadku
  kancelária č. 618/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 166, 02/44 452 473, 02/49 253 400
  e-mail: eva.danova@banm.sk
            
  Daša Adámková Hyžová - administratívne práce a evidencia
  kancelária č. 618/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 166, 02/44 452 473
  e-mail: dasa.hyzova@banm.sk

  JUDr. Mgr. Michaela Blanárová - právnik (materská dovolenka)
  kancelária č. 611/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 157  

  Ing. arch. Andrea Bzdúchová
  kancelária č. 605/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 558
  e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

  Ing. Ľubica Hadeková
  kancelária č. 604/6. poschodie

  telefón: 02/49 253 155
  e-mail: lubica.hadekova@banm.sk

  Ing. Andrea Kubačková
  kancelária č. 606/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 153
  e-mail: andrea.kubackova@banm.sk

  Ing. arch. Kamila Marušáková
  kancelária č. 613/6. poschodie

  telefón: 02/49 253 163
  e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

  Ing. arch. Anna Pobočková
  kancelária č. 620/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 151
  e-mail: andrea.pobockova@banm.sk

  Ing. arch. Ján Šilinger
  kancelária č. 612/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 150
  e-mail: jan.silinger@banm.sk

  Ing. arch. Alena Šterdasová
  kancelária č. 615/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 258
  e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

  Ing. Monika Vidličková
  kancelária č. 616/6. poschodie
  telefón: 02/49 253 364
  e-mail: monika.vidlickova@banm.sk
   
   


Vytvorené: 27.01.2012 08:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore