Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Túžite po kaviarni či reštaurácii v krásnom parku? V Novom Meste si môžete splniť svoj sen. Zapojte sa do súťaže o priestor v Jame

Túžite po kaviarni či reštaurácii v krásnom parku? V Novom Meste si môžete splniť svoj sen. Zapojte sa do súťaže o priestor v Jame
11.03.2019 - Snívate o kaviarničke, cukrárni či reštaurácii v príjemnom prostredí jedného z najkrajších parkov v meste? Váš sen máte na dosah. Splniť si ho môžete v krásnom voľnočasovom priestore Jama, ktorý od jesene 2017 ponúka na ploche viac ako 17-tisíc metrov štvorcových množstvo zelene a možností pre šport a oddych. Zapojte sa do obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy servisného objektu Jama, ktorú vyhlásila mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

Predmet súťaže a nájmu: Novostavba budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103 o výmere 433m2 zastavanej plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 6420 evidovanom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto s výnimkou: skladového priestoru na odpad a náradie a technickej miestnosti.

Účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie gastroprevádzky, t.j. najmä: reštaurácia, kaviareň, cukráreň, pizzeria, bagetéria.

Nájomné: Minimálna výška nájomného: 24 200 € / ročne za predmet nájmu (a viac, a to podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov).

Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú – 15 rokov.

Spôsob podávania návrhov a lehota na podávanie súťažných návrhov: Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v termíne do 29. 3. 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Servisný objekt JAMA - NEOTVÁRAŤ!“ Adresa pre doručovanie návrhov: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Junácka 1 832 91 Bratislava - Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky uvedenej na prezenčnej pečiatke podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Viac informácií o súťaži a podmienkach nájdete tu: https://www.banm.sk/data/att/11140.pdf

park Jama
DSC_0202
DSC_0216
DSC_0240
DSC_0296
DSC_0314
DSC_0323


Vytvorené: 08.04.2019 10:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore