Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Trvalý pobyt

Čo vybavíte

Trvalý pobyt občana je pobyt v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí).
Ak sa občan chystá trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni (deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu). Občan s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, to pred vycestovaním ohlási v ohlasovni (uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu).
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže trvalý pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.
Skončenie trvalého pobytu: občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Čo potrebujete

Správny poplatok (v eurách)*:

Vydanie potvrdenia o pobyte 5,00

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Milada  Riegl – referent, agenda evidencie obyvateľov, ohlasovňa
Renáta Tóthová – referent, agenda evidencie obyvateľov, ohlasovňa
kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49253339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:02, Borčin Ján