Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Súhlas obce k pobytu cudzinca

Na základe novely zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je cudzí štátny príslušník tretej krajiny povinný spolu so žiadosťou o udelenie prechodného pobytu predložiť aj súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu; osobitným predpisom je § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Ako vybaviť: Čo potrebujete: Uvedené tlačivá sú k dispozícii v podateľni miestneho úradu (kancelária č. 6/prízemie) v čase stránkových hodín.

Kedy vybavíte:

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte:
Ing. Ivan Svetlovský
kancelária č. 114/1. poschodie
telefón: 02/49 253 383, 02/44 250 620
e-mail: ivan.svetlovsky@banm.sk

 


Vytvorené: 21.02.2019 10:27, webman