Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Súhlas obce k pobytu cudzinca

Na základe novely zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je cudzí štátny príslušník tretej krajiny povinný spolu so žiadosťou o udelenie prechodného pobytu predložiť aj súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu; osobitným predpisom je § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Ako vybaviť:
  • žiadateľ vyplní tlačivo „Žiadosť o udelenie súhlasu“ a spolu s prílohou odovzdá do podateľne miestneho úradu
  • prílohou môže byť „Čestné vyhlásenie“, ktoré predkladá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiadateľovi poskytuje ubytovanie. V čestnom vyhlásení táto osoba špecifikuje nehnuteľnosť, ktorú prenecháva do užívania žiadateľovi, a to uvedie najmä skutočnosti či sa jedná o byt, rodinný dom, časť rodinného domu, izbu v rodinnom dome a pod. V prípade, že predmetom užívania je len časť nehnuteľnosti, v čestnom vyhlásení sa uvádza podlahová plocha v m2 a príslušenstvo, ktoré je poskytované, napr. kuchyňa, WC, kúpeľňa, sprchovací kút a pod.. Ďalej čestné vyhlásenie obsahuje údaje o tom, kde sa nehnuteľnosť nachádza – ulicu, orientačné číslo, súpisné číslo, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva. Čestné prehlásenie musí byť podpísané vlastníkom nehnuteľnosti alebo jeho splnomocneným zástupcom. Zo splnomocnenia musí byť zrejmé, že osoba poskytujúca čestné vyhlásenie je oprávnená toto učiniť. Splnomocnenie, resp. kópia splnomocnenia je v takom prípade súčasťou čestného prehlásenia.
  • prílohou môže byť aj nájomná zmluva alebo podnájomná zmluva. Mestská časť nevyžaduje originály týchto dokumentov. Postačuje kópia.
Čo potrebujete: Uvedené tlačivá sú k dispozícii v podateľni miestneho úradu (kancelária č. 6/prízemie) v čase stránkových hodín.

Kedy vybavíte:

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte:
Ing. Ivan Svetlovský
kancelária č. 114/1. poschodie
telefón: 02/49 253 383, 02/44 250 620
e-mail: ivan.svetlovsky@banm.sk

 


Vytvorené: 21.02.2019 10:27, webman
Hore
Hore
Hore