Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

23.01.2018 - Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osbitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Všetky informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2018 do 30. apríla 2018. Pracovník poverený touto funkciou je povinný sa preukázať v domácnostiach osobitným poverením.
Bližšie informácie


Vytvorené: 23.01.2018 08:03, webman
Hore
Hore
Hore