Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Šťastie praje poisteným (III.) - poistné udalosti na majetku

Poisťovňa má pri uzatváraní zmluvy všeobecné poistné podmienky (VPP) a zmluvné dojedania (ZD) jasne definované. Je to väčšinou niekoľko strán drobného písma, pripojených k Vašej zmluve.
„Istému majiteľovi nehnuteľnosti dlhšie „nechýbala“ časť plotu. V momente, keď sa mu však z dvora stratili cenný materiál a záhradná technika, bol tento „malý nedostatok“ kvalifikovaný ako porušenie VPP, konkrétne nedodržanie podmienky zabezpečenia (páchateľ totiž pri odcudzení vecí neprekonal žiadnu prekážku). Výsledkom bola síce zápisnica polície, avšak z poisťovne nedostal žiadne peniaze. Obdobne je to i v prípade, ak by v zmluve boli evidované bezpečnostné dvere a pri krádeži by bolo zistené, že ich klient nemá,“ upozorňuje konateľka K Finance, spol. s r.o. Ing. Eva Gránska.
Poisťovňa môže znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie aj v prípadoch, kedy nebola v pravidelných intervaloch vykonaná povinná prehliadka nehnuteľnosti napr. revízia komínov, rozvodov alebo kotlov. Zníženie alebo zamietnutie plnenia závisí od konkrétnej poistnej zmluvy a podmienok k nej prislúchajúcim. Vedzte, že v 100%-tách prípadov požiarov vzniknutých podľa správy hasičov kvôli kotlu či komínu, bude poisťovňa žiadať aktuálnu revíznu správu. Poisťovne si tiež ešte sami dokumentujú rozsah poškodenia a plnia resp. neplnia až vtedy, keď majú nazhromaždené všetky potrebné podklady (v prípade prívalových dažďov alebo vetra to môže byť aj vyjadrenie Slovenského hydrometeorologického ústavu).
K poisteniu nehnuteľnosti je dobré mať pripoistené aj hnuteľné veci v rámci domu/bytu – t.z. poistenie domácnosti. Samotné poistenie nehnuteľnosti zahŕňa totiž iba stavbu ako takú a zabudované príslušenstvo. Elektroniku, nábytok a iné hnuteľné veci, sú samostatným poistením domácnosti – hnuteľných vecí. Ďalším pripoistením štandardne zahrnutým k poisteniu domácnosti je zodpovednosť príslušníkov domácnosti. Tento druh pripoistenie je buď v rámci balíka zadarmo, alebo vychádza pár eur ročne. Slúži pre prípady, ak by Vaša ratolesť rozbila susedovi okno alebo pri športe spôsobila škodu na zdraví ďalšej osobe. V mnohých prípadoch  - pričom poistený o tom nevie – má v balíku zahrnuté aj poistenie štvornohého miláčika, ak by povedzme rozhrýzol susedovi na návšteve sedačku. Pri krádežiach poisťovňa kryje do určite sumy aj voľne uložené peniaze, teda schované v zásuvke mimo trezor, sejf. 

Asistenčné služby

Mnoho klientov nielen, že nevie aké povinnosti mu vyplývajú z poistenia, ale bohužiaľ nepozná ani svoje práva. Ako sme spomínali už vyššie pri poistení domácnosti. Výborným príkladom sú asistenčné služby, ktoré majú poisťovne bežne v rámci balíka poistenia. Oplatí sa ich využiť aj pri poistení nehnuteľnosti, domácnosti. Klient môže mať automaticky v balíku zahrnuté služby v podobe non-stop pomoci na telefóne napr. v prípade potreby právnych asistencií, zabuchnutia dverí, opráv elektrospotrebičov (od určitého dátumu výroby). Ak sa stane domácnosť neobývateľnou v dôsledku živelnej udalosti, je to tiež poskytnutie náhradného ubytovania.

 

Základné zásady správania sa pri majetkových škodách:

1.              Základná zásada pri výbuchu, požiari, živelných pohromách (záplavy, povodne, veterná smršť) je volať odbornú pomoc – hasičský zbor, políciu. Nesnažte sa likvidovať pohromu vlastnými silami a riskovať zdravie.
2.              Ak je možné zamedziť vzniku väčšej škody, urobte tak v nutných prípadoch, určite nie za cenu riskovania zdravia a života.
3.              Zdokumentujte si všetko poškodenie, stačí aj na mobilný telefón  – napr. prasknuté potrubie, zatopené steny, koberce, nábytok, elektroniku a až potom, ak je to nutné majetok premiestňujte, upratujte (napr. ak je ohrozená hygiena, hrozia epidémie).
4.              Odložte poškodené veci, vyneste ich na dvor, odložte si vymenenú rúrku z potrubia a vyčkajte na príchod likvidátora poisťovne. On je odborník, ktorý si prípad zdokumentuje a poisťovňa ho objektívne posúdi.
5.              V prípade poškodenia majetku vandalmi alebo pri odcudzení majetku, okamžite volajte políciu.
6.              Vyvarujte sa poškodeniu stôp po páchateľoch. „Slováci majú špecifickú vlastnosť, a to upratovať poničený majetok pred príchodom polície. Často tak polícia príde o cenné pachové a daktyloskopické stopy. Zásadou č. 1 je teda nenarúšať miesto činu,“ odporúča Daniel Štubniak, konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a špecialista na bezpečnosť.
7.              Do 15 dní od vzniku poistnej udalosti nahláste udalosť poisťovni.
8.              „V prípade, ak máte finančného agenta, kontaktujte jeho. Nahlási udalosť za Vás, zhromaždí potrebnú dokumentáciu a značne urýchli vyplatenie poistného plnenia,“ odporúča konateľka K Finance, spol. s r. o. Ing. Eva Gránska.

Na záver...

... ak máte možnosť vyhľadajte a poraďte sa so svojim finančným agentom, ako správne nahlásiť poistnú udalosť a aké ďalšie kroky urobiť. 
 
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk


Vytvorené: 26.01.2015 16:51, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore