Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Šťastie praje poisteným (II.) - poistné udalosti na vozidlách

V minulej časti sme hovorili o všeobecných zásadách pri poisťovaní majetku a osôb. Konštatovali sme, že je vhodné byť poistený. No uzavretím poistenia sa všetko len začína. Ukážeme Vám, akých chýb sa vyvarovať, ak už poistná udalosť nastane, pri motorových vozidlách
Už sme upozorňovali na to, aby ste do poistnej zmluvy uvádzali informácie poctivo a hlásili dôležité zmeny. Napríklad pri krádeži poisťovňa ako prvé žiada od majiteľa všetky originály kľúčov od vozidla. „Evidujeme prípad, kedy majiteľ jeden z dvoch kľúčov stratil a stratu poisťovni neoznámil. Poisťovňa si samozrejme vyžiadala dva kľúče a ako isto tušíte, poistná udalosť bola uzavretá bez poistného plnenia. Pre poisťovňu sa chýbajúce kľúče rovnajú absencii prekážky pri odcudzení, doslova ako podanie pomocnej ruky zlodejovi,“ hovorí konateľka spoločnosti K Finance, spol. s r.o. Ing. Eva Gránska.
Zväčša drahšie vozidlá, s obstarávacou cenou 60 000 - 100 000 a viac EUR, si vyžadujú vyšší štandard zabezpečenia, napr.  satelitné vyhľadávacie systémy. Majiteľ si s poisťovňou môže dohodnúť špeciálnu výnimku. Pri dojednaní poistnej zmluvy stačí len niekoľko podpisov, ktorými klient prehlasuje, že súhlasí s poistnými podmienkami (vrátane malých písmen na zmluve). Ak nie sú zabezpečovacie systémy pri krádeži aktivované, poisťovňa odmietne poistné plnenie.
Poistenie vozidiel pozná aj jednu nepríjemnú výluku, a síce poškodenie veci zákonne spriaznenou osobu. Napríklad ak manželka spôsobí poškodenie manželovho auta alebo ak sa stane niečo podobné vo firmách, ktoré majú rovnakých majiteľov. Vylúčené z plnenia sú všetky škody, ktoré spôsobí poistený sebe, alebo svojim rodinným príslušníkom a inak spriazneným osobám, vrátane firemného majetku, ktorý vlastní. V týchto prípadoch odporúčame riešiť škody z havarijného poistenia a s neznámym páchateľom, nie z PZP.

Čo by ste mali robiť pri havárii vozidla:

1.                  Spísať správu o nehode, podpísať ju oboma stranami. Záznam o dopravnej nehode patrí k povinnej výbave vozidla, ktorú by ste mali mať vždy vo vozidle, tak ako reflexnú vesta a lekárničku.
2.                  Pri nahlásení poistnej udalosti potrebujete štandardne základné údaje: číslo poistnej zmluvy, informácie o vozidle, indície o poškodenom/vinníkovi – pri dôkladnom vyplnení správy o nehode ich nájdete v tlačive.
3. Údaje o čísle poistnej zmluvy môžete nájsť na bielej karte – ktorá sa vydáva k PZP poisteniu a vodič ju musí mať ako súčasť dokladov o vozidle.
4. Vozidlo neopravujte kým ho neuvidí technik – obhliadkár z príslušnej poisťovne! Informujte sa, či servis do ktorého plánujete dať vozidlo nie je zmluvný s poisťovňou – obhliadku Vám v tomto prípade urobia v servise.
5. Vyplatenie plnenia môže byť buď priamo servisu – cez t. z. krycí list – poisťovňa pošle peniaze servisu, vy doplatíte len spoluúčasť alebo celú škodu uhradíte vy a poisťovňa po predložení faktúry a dokladu o úhrade zašle peniaze na Váš účet.
6. V súčasnosti existujú už mobilné aplikácie, ktoré obsahujú návody, ako sa správať pri vzniku poistnej udalosti, obsahujú telefónne čísla na callcentrum, ktoré vie poskytnúť odpovede na vaše otázky.

Kedy je nutné privolať k nehode políciu:

· v prípade, ak predpokladáte, že škoda sa mohla vyšplhať až nad 3 990 EUR (Pozor, hovoríme o sume za opravu vozidla s DPH!),
· ak prišlo k nehode v zahraničí. V prípade, ak políciu nevoláte, domáhanie sa odškodnenia je zdĺhavé a komplikované,
· ak sa nehodou poškodila cesta alebo zariadenia – dopravné značenia, verejné osvetlenie, zvodidlá,
· ak prišlo k úniku nebezpečných látok z vozidla (pohonné hmoty, olej, náklad...),
· ak sa nedá určiť, resp. účastníci sa nevedia dohodnúť kto škodu zavinil,
· ak je niektorý z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných látok,
· ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby.

Asistenčné služby

Klienti v mnohých prípadoch ani nevedia, že v rámci poistenia majú dojednané aj asistenčné služby. Oplatí sa ich využiť najmä pri PZP, ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie. V prípade vzniku poistnej udalosti sa obráťte na infolinku svojej poisťovne alebo na finančného agenta. Zisťujte na čo máte nárok. Bežne sú to napríklad oprava na mieste, odtiahnutie vozidla, náhradné vozidlo alebo zošrotovanie. Asistenčná služba nemenovanej poisťovne dokonca zahŕňa v rámci havarijného poistenia aj preplatenie drink taxi. 

Viete, že...

... v prípade, ak by ste sa ako klient poisťovne snažili obohatiť na poistení, t.z. žiadať náhradu škody vyššiu ako Vám bola spôsobená alebo nárokovať si výšku škody z dvoch poistení, dopúšťate sa v tomto prípade trestného činu.

Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk


Vytvorené: 26.01.2015 16:50, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore