Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Splnomocnenci (volebné obdobie 2010 - 2014)

UPOZORNENIE: Zoznam splnomocnencov pre volebné obdobie 2014-2018 bude doplnený po schválení splnomocnencov Miestnym zastupiteľstvom.


Ing. Helena Bánska, CSc. – splnomocnenec pre koncepcie tvorby územných plánov zón  Ing. Branislav Feješ – splnomocnenec pre investičnú činnosť                                    Vladimír Margolien – splnomocnenec pre seniorov a cestovný ruch Ing. Andrea Vítková – splnomocnenec pre oblasť školstva                        Ing. arch. Otto Novitzký – splnomocnenec pre dopravné systémy a technickú infraštruktúru


Vytvorené: 25.04.2012 09:19, Borčin Ján