Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Splnomocnenci (volebné obdobie 2010 - 2014)

UPOZORNENIE: Zoznam splnomocnencov pre volebné obdobie 2014-2018 bude doplnený po schválení splnomocnencov Miestnym zastupiteľstvom.


Ing. Helena Bánska, CSc. – splnomocnenec pre koncepcie tvorby územných plánov zón 
 • navrhuje tvorbu koncepcií územných plánov zón v mestskej časti
 • koordinuje činnosť pri tvorbe územných plánov zón
   
Ing. Branislav Feješ – splnomocnenec pre investičnú činnosť                                   
 • predkladá návrhy na možnosti investičnej činnosti v mestskej časti
   
Vladimír Margolien – splnomocnenec pre seniorov a cestovný ruch
 • zabezpečuje rozvoj cestovného ruchu
 • podáva návrhy na možnosti vzdelávania seniorov
 • podáva návrhy na možnosti rozvoja kultúrneho života seniorov
   
Ing. Andrea Vítková – splnomocnenec pre oblasť školstva                       
 • navrhuje možnosti rozvoja školstva v mestskej časti a spôsob ich možného skvalitnenia
   
Ing. arch. Otto Novitzký – splnomocnenec pre dopravné systémy a technickú infraštruktúru
 • agenda začlenenia integrovaného dopravného systému do obytnej zóny Nového Mesta
 • optimalizácia dynamickej (hromadnej a individuálnej) dopravy v súvislosti so zastavanou štruktúrou a novými investíciami
 • koncepcia parkovacej politiky mestskej časti (od voľného parkovania po parkovacie domy)
 • generovanie cyklotrás v kontexte celomestskej siete, monitorovanie potrieb a kvality technickej infraštruktúry
   


Vytvorené: 25.04.2012 09:19, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore