Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Špeciálny stavebný úrad


Stavebné povolenie
Kolaudačné konania
Ohlásenie stavby
Zmena stavby pred dokončením
Dodatočné stavebné povolenie
Odstránenie stavby


Vytvorené: 27.01.2012 08:51, Borčin Ján