Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Sociálne príspevky

Čo vybavíte

Oddelenie sociálnych služieb miestneho úradu môže poskytnúť:


1. v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom hl. mesta SR Bratislavy a jeho dodatkov jednorazové dávky,

2. v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR  v znení neskorších predpisov,  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy  jednorazovú finančnú výpomoc podľa „Zásad poskytovania finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Nové Mesto dňa 1.4.2011, v znení úpravy zo dňa 16.6.2011 a dodatku zo dňa 14.2.2012 s účinnosťou od 1.3.2012,

3. jednorazový  finančný príspevok na zakúpenie školských potrieb matke, ktorá má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ktorej dieťa nastupuje do prvej triedy obecnej základnej školy v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, táto finančná výpomoc sa poskytuje na základe podanej žiadosti,

4. v priebehu roka 2-krát finančnú výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve a viac detí (matka musí mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) a to na úhradu zvýšených nákladov,

5. príspevok na letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín,

6. finančný dar pri narodení dieťaťa matke, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava – Nové  Mesto pred jeho narodením,

7. jednorazovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, obyvateľom ktorým boli zverené deti do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov, z evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a osamelým dôchodcom s nízkym dôchodkom, ktorý je ich jediný zdroj príjmu a ktorí o to požiadajú na základe výzvy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, uverejnenej v mesačníku "Hlas Nového Mesta".

Žiadosť spolu s prílohami môžete podať:

Čo potrebujete

1. a 2.  Jednorazová dávka a jednorazová finančná výpomoc:

Obyvateľ, ktorý nie je dôchodcom:

Dôchodca:

3. Jednorazový finančný príspevok na zakúpenie školských potrieb

4. Finančná výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve a viac detí: 5. Príspevok na letnú rekreáciu pre deti

6. Jednorazová finančná výpomoc pri narodení dieťaťa: 7. Jednorazová finančná výpomoc k vianočným sviatkom

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte
 
Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

Mgr. Mária Mačutková
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: maria.macutkova@banm.sk


Vytvorené: 25.01.2012 09:15, Borčin Ján