Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021
03.11.2020 -

Sčítanie obyvateľov Slovenska pokračuje druhou fázou. Uskutoční sa v období od 3. mája do 13. júna 2021, počas ktorého budete môcť využiť služby našich asistentov. Príležitosť sčítať sa tak majú všetci, ktorí v prvej elektronickej fáze nemali prístup k internetu, nemohli sa sčítať z rôznych iných dôvodov, ale aj tí, ktorí na to jednoducho zabudli. Nezabudnite, že sčítať je potrebné aj vaše deti.
Stále vás zostáva viac ako 16%! Počas elektronického sčítania, ktoré prebiehalo od 15. februára do 31. marca 2021, si svoju povinnosť splnilo 39 693 Novomešťanov a Novomešťaniek, čo je 83,77 %. Pridajte sa k nim aj vy!

Pripravili sme pre vás sedem kontaktných miest v Novom Meste, v ktorých sa môžete sčítať sami pomocou pripravenej techniky, alebo vám s tým na požiadanie pomôže náš prítomný asistent:

Komunitné centrum Ovručská č. 5
pondelok, streda, piatok 8:00 - 12:00
utorok, štvrtok 14:00 - 18:00
+421 908 852 356
scitanie.kmovrucka@banm.sk

Dom kultúry a Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Stromová č. 18
pondelok, streda, piatok 8:00 - 12:00
utorok, štvrtok 14:00 - 18:00
+421 908 882 935
scitanie.kmkramare@banm.sk

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1
pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
utorok 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
streda 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
piatok 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
+421 2 49 253 512
scitanie.kmmiestnyurad@banm.sk

Denné centrum Domovinka, Nobelova č. 30
pondelok, streda, piatok 8:00 - 12:00
utorok, štvrtok 14:00 - 18:00
+421 918 756 194
scitanie.kmdomovinka@banm.sk

Denné centrum Športová č. 1
pondelok až piatok 15:00 - 19:00
+421 918 771 566
scitanie.kmsportova@banm.sk

Denné centrum Zlatý dážď, Račianska č. 89
pondelok až piatok 15:00 - 19:00
+421 917 857 196
scitanie.kmracianska@banm.sk

Nákupné centrum VIVO!, Vajnorská č. 100
pondelok až piatok 14:30 - 20:00
sobota, nedeľa 9:00 - 13:00
+421 918 644 595
scitanie.kmvivo@banm.sk

Ak vám situácia nedovoľuje navštíviť kontaktné miesto, môžete požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý k vám príde domov s tabletom, a pomôže vám tak sčítať sa v pohodlí domova. Mobilného asistenta si môžete objednať cez naše telefonické linky:
+421 2 49 253 997
+421 2 49 253 998
+421 2 49 253 999

Objednaný mobilný asistent vás bude následne kontaktovať telefonicky, aby si s vami dohodol presný termín návštevy u vás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín: 15.02.2021 – 31.03.2021

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám výlučne elektronicky.
Sčítací formulár budete môcť vyplniť online na stránke http://www.scitanie.sk už od pondelka 15. februára 2021.
Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. k dispozícii  
CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.

Ostatné kontakty k informáciam o sčítaní obyvateľov

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.
 
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Tlačová správa ŠÚ SR zo dňa 09.03.2021
Inštruktážne video: Ako sa sčítať | SODB 2021
Ako sa sčítať
Najčastejšie otázky k SODB 2021
Vzor elektronického formuláru
Ochrana osobných údajov
Prínos sčítania
Zákon č. 223/2019


Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formoupomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je:

 • obec,
 • osoba vykonávajúca správu bytového domu.

Sčítanie teda prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  administratívna záťaž.  

Pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021 sa zisťujú nasledovné premenné:

 • forma vlastníctva bytu,
 • podlahová plocha bytu v m2,
 • počet obytných miestností v byte,
 • poloha bytu v dome,
 • zásobovanie vodou v byte,
 • splachovací záchod v byte,
 • kúpeľňa v byte,
 • typ kúrenia bytu,
 • zdroj energie používaný na vykurovanie bytu,
 • typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza,
 • počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza,
 • typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • obnova domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza,
 • plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza.

Údaje pre potreby sčítania domov a bytov poskytujú spoločenstvá, resp. správcovia. Tí ich musia doručiť  do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti zaslanej obcou. 

Správca alebo spoločenstvo, ktoré neposkytne obci požadované údaje o bytovom dome, ktorý spravuje, sa dopúšťa správneho deliktu, kde zákon určuje výšku pokuty za každý takýto prípad vo výške 250 až 1 500 eur.

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území obce.

Dôležitá výzva pre správcov domov a bytov v Novom Meste!
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyzýva všetkých správcov domov a bytov nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorí do dnešného dňa nezaslali na spracovanie dáta o domoch a bytoch nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, aby tak bezodkladne urobili v termíne do 10.11.2020. Informácie na julia.cervenkova@banm.sk.


Vytvorené: 04.06.2021 11:18, webman
Hore
Hore
Hore