Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Rozkopávky

Čo vybavíte

Mestská časť rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti. Povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Povolenia sa vydávajú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a nenahrádzajú povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa iných platných právnych predpisov.

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Čo potrebujete

Správny poplatok

Metodické usmernenie č.1/2012 k Príkazu prednostu MÚ Bratislava - Nové Mesto č. 5/2012 o správnych poplatkoch

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Ing. Štefánia Rukovanská
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 124
e-mail: stefania.rukovanska@banm.sk
Jana Filipková
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk


Vytvorené: 30.05.2013 10:43, webman