Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rozkopávky

Čo vybavíte

Mestská časť rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti. Povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Povolenia sa vydávajú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a nenahrádzajú povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa iných platných právnych predpisov.

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

 

podatelna@banm.sk   

02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk

Účely spracúvania osobných údajov:

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vydanie povolenia uzávierky, obchádzky, odklonu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do pôvodného stavu – porucha vedenia

Vydanie rozhodnutia o zriadení vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príjemcovia osobných údajov:

Mestská Polícia Hlavného Mesta SR Bratislava, so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava (zvláštne užívanie; uzávierka, obchádzka a odklon; určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu)

OLO a. s., so sídlom Ivanská cesta 1906/22, 821 04 Bratislava (zvláštne užívanie; uzávierka, obchádzka a odklon)

Krajský dopravný inšpektorát Bratislava, so sídlom Špitálska 14, 812 28 Bratislava (uzávierka, obchádzka a odklon)

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy, so sídlom Radlinského 6, 811 01 Bratislava (uzávierka, obchádzka a odklon)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, so sídlom Trnavská cesta 965/8, 821 08 Bratislava (uzávierka, obchádzka a odklon)

Stellacentrum – centrum dopravných informácií, so sídlom Bulharská 1743/70, 821 04 Ružinov (uzávierka, obchádzka a odklon)

Účastníci konania (zvláštne užívanie; uzávierka, obchádzka a odklon; určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu; zriadenie vjazdu)

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Poskytnutie osobných údajov:

Je zákonnou požiadavkou

 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Čo potrebujete

  Správny poplatok

Metodické usmernenie č.1/2012 k Príkazu prednostu MÚ Bratislava - Nové Mesto č. 5/2012 o správnych poplatkoch

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Ing. Štefánia Rukovanská
kancelária č. 706/7. poschodie
telefón: 02/49 253 124
e-mail: stefania.rukovanska@banm.sk
Jana Filipková
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk


Vytvorené: 30.05.2013 10:43, webman
Hore
Hore
Hore