Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb

Riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb
18.04.2024 -

            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

 

 

V zmysle  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  záujme

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

riaditeľ/ka eko-podniku verejnoprospešných služieb

 

Miesto výkonu práce: EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20,  832 90 Bratislava

Mesačný plat: od 3.000 €/presná výška bude dohodnutá s úspešným uchádzačom

Termín nástupu: ihneď/dohodou, resp. nástup do funkcie je podmienený schválením nominácie v miestnom zastupiteľstve

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktoré budete vykonávať:

 

 • riadenie príspevkovej organizácie,  zabezpečenie činností a spolupráce v rámci mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestskej časti“),
 • nastavenie procesov pre optimálne fungovanie organizácie,
 • zabezpečenie dobrej pracovnej kultúry,
 • strategický rozvoj organizácie,
 • zabezpečenie efektívneho manažmentu činností organizácie:
 • lanovky, športovo-rekreačného areálu Kuchajda,
 • vytyčovanie úloh, kontrola a koordinovanie činností zamestnancov EKO-podniku VPS,
 • hospodárske a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 • spolutvorba, plánovanie, implementácia a monitoring stratégie a postupov v oblasti čistoty a údržby mestskej časti, ako aj starostlivosti o zeleň,
 • zabezpečovanie čistoty a nakladanie s odpadom,
 • správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestskej časti,
 • spolupráca s nadriadeným orgánom, ako aj s externými kontrolnými orgánmi,
 • zabezpečovanie dodržiavania platnej legislatívy, interných noriem a všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
 • priebežné informovanie zriaďovateľa o pracovnoprávnych vzťahoch, plnení úloh, plnení rozpočtu a navrhovanie prípadných opatrení,
 • podľa potreby účasť na rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
 • ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou vzdelanie ekonomického, technického zamerania,
 • prax v oblasti riadenia a vedenia ľudí (nad 35 ľudí) minimálne 5 rokov,
 • skúsenosti s prácou v komunálnych službách minimálne 5 rokov,
 • orientácia v príslušnej legislatíve,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné a organizačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • strategické myslenie, schopnosť implementovať stratégie do praxe,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci, schopnosť budovať kvalitné vzťahy so zamestnancami a partnermi organizácie,
 • schopnosť pracovať s dátami,
 • schopnosť rozvíjať a motivovať zamestnancov,
 • schopnosť pracovať pod stresom a rýchlo reagovať na potrebné zmeny.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • vypracovaný rozvojový plán organizácie EKO podnik VPS do roku 2030 (rozvoj vozového parku; rozvoj podnikateľskej činnosti s cieľom zvýšenia príjmov príspevkovej organizácie; vízie a ciele; plán zabezpečenia komunálnych služieb pre mestskú časť), v rozsahu a štandarde bežne očakávanom na trhu pri podobných výberových konaniach,
 • referencie z predchádzajúceho pôsobenia v riadiacej funkcii a kontaktom na osoby, ktoré možno za účelom ich preverenia osloviť, poprosíme o kontakt na minimálne 3 osoby systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich zverejnením na webovom sídle mestskej časti (príloha č. 1),
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti so zverejnením zápisnice z výberového konania (príloha č. 2).

 

V prípade prihlásenia elektronickou formou do výberového konania je potrebné všetky dokumenty zaslať vo formáte PDF, fotografie mobilným telefónom nebudú akceptované. Do ďalšieho kola postupujú len kandidáti, ktorí splnia podmienky (požadované skúsenosti a zaslanie všetkých dokumentov).

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými listinami doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb“ najneskôr do 09.05.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými listinami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk

 

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.   

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, riaditeľa/riaditeľku organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, vymenúva na návrh starostu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 

 

Stručný popis organizácie:

 

EKO – podnik verejnoprospešných služieb je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

Medzi základné úlohy organizácie patria:

 • správa a údržba:
  • ciest III. a IV. kategórie,
  • verejných priestranstiev,
  • parkovísk,
  • chodníkov,
  • ihrísk a športovísk,
 • prevádzka a správa lanovej dráhy Železná studnička – Koliba,
 • správa a údržba zverenej verejnej zelene.

Počet zamestnancov: 150-199.

                                        Posledná aktualizácia: 18.04.2024 16:07
Hore
Hore
Hore