Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Revitalizácie zelene v parku na Ľudovom námestí

Revitalizácie zelene v parku na Ľudovom námestí
18.05.2018 -

Keďže prišlo na úrad niekoľko otázok k výrubom stromov v parku na Ľudovom námestí ktoré budú počas revitalizácie parku nahradené novými, úrad zverejňuje vyjadrenie oddelenia životného prostredia, ako aj kompletnú charakteristiku všetkých stromov na Ľudovom námestí, ktorý vypracovala autorizovaná krajinná architektka:

Vzhľadom na prebiehajúce prípravy k rekonštrukcii parku, všetky dreviny na Ľudovom námestí boli inventarizované autorizovanou krajinnou architektkou (odborne spôsobilá osoba pre tento výkon), to znamená, že boli zmerané ich rastové parametre, prehodnotený zdravotný stav, zhodnotenáich spoločenská, estetická hodnota a ich umiestnenie z pohľadu krajinno-architektonickej kompozície parku. Tieto parametre boli zapísane do tabuľky, ktorá zároveň obsahuje hodnotu dreviny pre spoločnosť- tzv. spoločenskú hodnotu v €.

Rekonštrukcii parku predchádzali výruby, uskutočnené na základe vyhodnotenia meraných parametrov - hore uvedených. Dreviny, vyhodnotené ako nebezpečné z hľadiska statiky a zdravotného stavu; nevhodné z hľadiska ich umiestnenia v rámci parku, či druhu nie vhodného do centrálnych a parkových zón, boli z parku odstránené.

Ku každému výrubu sa pristupuje s maximálnou mierou opatrnosti a predchádzajú mu konzultácie medzi odborníkmi. Zvažujú sa všetky negatíva a vyvažujú sa pozitívami, ktoré nová - dlhoveká výsadba prinesie. Tak to bolo i v tomto parku. Naša mestská časť tu zrealizuje vodozádržné opatrenia na podporu zachytávania dažďových i závlahových vôd ku drevinám, sadiť tu budeme dlhoveké, odolné dreviny a navrhnuté sú kvetinové záhony. Vyrúbané moruše boli oslabené v statike koruny, mali rôzny stupeň poškodenia.

Okrem toho, že boli odstránené choré stromy, v parku počas revitalizácie ošetríme 46 jestvujúcich stromov a vysadíme 42 nových v nasledovnej skladbe:

  • 25 ks Dub letný
  • 5 ks okrasná jabloň
  • 3 ks čremcha
  • 3 ks Višňa chĺpkatá
  • 4 ks Borovica čierna
  • 2 ks javor

V záhone pri fontáne bude 454 rastlín - z toho 186 ks trvaliek, 167 ks ružía 101 ks okrasných tráv. Popri chodníkoch bude vysadených 240 ks okrasných tráv 116,4 bežných metrov živých plotov, ktoré tvorí 276 ks krov.

Osadený bude nový trávnik parkového charakteru o výmere 3443,6 m² so závlahou.

NÁVRH - park Ľudové námestie
VÝRUBY - park Ľudové námestieVytvorené: 18.05.2018 16:07, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore