Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia

Čo vybavíte

Režimu povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení sú podrobené len tie zariadenia, ktoré sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ktoré sú spojené so stavbou, alebo s pozemkom.

Žiadosť môžete podať

Čo potrebujete
 • Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2
 • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 
 • Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x Projektová dokumentácia stavby (návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia, statický výpočet, technický opis konštrukčného riešenia a jeho inštalácie, vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia, ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie) a situácia osadenia M 1:200. Náčrt, fotografia nehnuteľnosti na ktorej sa má zariadenie umiestniť,
 • Vyjadrenie správcu komunikácie,
 • Vyjadrenie krajského riaditeľstva policajného zboru v BA - KDU, Špitálska 8, Bratislava,
 • Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v BA, Trenčianska 55, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje na záhrade príp. vo vinici a pod.),
 • Overenie priebehu podzemných vedení (Slovak Telekom, ZSE, SPP, BVS, Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan, Siemens, ...),
 • Vyjadrenie úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v nlízkosti dráhy),
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti trolejových vedení),
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, Bratislava (ak bude zariadenie osvetlené),
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie osadenia zariadenia, ak sa jedná o osadenie uskutočňované svojpomocou,
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať),
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku - poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu:
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60,00
na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150,00
Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby:
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 mdo 20 m2 60,00
na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150,00
Ohlásenie reklamnej stavby:
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť - je menšia ako 3 m2 30,00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby:
na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 50,00

 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-15.00
Streda 8.00-12.00 13.00-15.00

U koho vybavíte

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk


Vytvorené: 30.04.2013 10:08, webman
Hore
Hore
Hore