Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Poslanie a funkcie rady školy definuje § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 
Rada školy plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie napr.: návrhy na počty prijímaných žiakov a tried, návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, návrh rozpočtu, návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, správu o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer rozvoja školy, informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Prešetrovanie sťažností na učiteľov od rodičov, patrí do kompetencie riaditeľa školy a nie rady školy.

Dokumentáciu o činnosti rady školy spravujú členovia rady školy v súlade so štatútom príslušnej rady školy. Žiadny kontrolný orgán nemá v kompetencii kontrolovať činnosť rady školy.

Zvolení zástupcovia do rady školy za zriaďovateľa


Vytvorené: 14.11.2019 13:26, webman
Hore
Hore
Hore