Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

PHSRProgram rozvoja obce, ďalej len „PRO“, je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný vsúlade s cieľmi aprioritami ustanovenými vnárodnej stratégii (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, aktualizácia z roku 2014) a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku (PHSR BSK na roky 2014-2020), na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (v tomto prípade ÚPN hl. m. SR Bratislavy a územné plány zón). Pri vypracovaní PHSR boli zároveň zohľadnené ciele a priority PHSR hl. m. SR Bratislavy na roky 2010-2020.

PRO je v ťažisku strednodobý plánovací dokument (návrhová časť vo forme definovania cieľov, špecifikácie priorít a zoznamu opatrení a aktivít je spracovaná s ohľadom na strednodobí charakter, t.j. obdobie 5-7 rokov) pričom však obsahuje aj dlhodobí pohľad (vo forme dlhodobého cieľa - stanovenie vízie a to na minimálne dve plánovacie obdobia) ako aj krátkodobí pohľad a to vo forme akčného plánu realizácie PRO (n + 2 roky).

Dokument PHSR bol vypracovaný za účasti širokej verejnosti (dotazník, prerokovania), podnikateľov a ďalších významných subjektov pôsobiacich na území mestskej časti, pracovníkov mestskej časti ako aj odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja a plánovania (spracovateľ). Z hľadiska obsahovej štruktúry je dokument, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálne platnej legislatívy (zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, časová verzia predpisu účinná od 1.1.2015), rozdelený na 5 hlavných častí:
  • analytická časť, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja,
  • strategická časť, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
  • programová časť, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja,
  • realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja formou akčných plánov, a
  • finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja.
Pri tvorbe dokumentu sa rešpektovala metodika spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu obcí (pracovné znenie) zverejnenú Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj SR v septembri 2016.

Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016-2020
PHSR: Komplexné hodnotenie a analýza východiskovej situácie – plné znenie
Príloha: Akčný plán PRO BANM na rok 2017 s výhľadom na ďalšie 2 rokyVytvorené: 20.03.2017 16:23, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore