Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

prof. MUDr. Peter Šimko, lekár

prof. MUDr. Peter Šimko
Narodený: 2. februára 1955. Vysokoškolské štúdium ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1979 s vyznamenaním. Po ukončení štúdia nastúpil na Traumatologickú kliniku Dérerovej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. V roku 1984 zastával funkciu odborného asistenta Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. V roku 1993 bol habitovaný na docenta chirurgie na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 2000 bol vymenovaný do funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor úrazová chirurgia. V roku 2001 bol inaugurovaný za profesora chirurgie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity Brno. V roku 2006 sa stal prodekan Fakulty zdravotných špecializačných štúdií Slovenskej zdravotnej univerzity pre postgraduálne vzdelávanie. V roku 2007 bol opätovne vymenovaný do funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor úrazová chirurgia. A od tohto roku je prednostom kliniky úrazovej chirurgie v Bratislave. Pán profesor Šimko sa angažuje aj publikovaním výsledkov vedeckej klinickej výskumnej činnosti v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, prednáša na domácich i zahraničných odborných podujatiach. Taktiež vykonáva funkciu hlavného konzultanta pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Je členom vedeckej rady Slovenskej zdravotnej univerzity a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a oponentom kandidátom na získanie hodností CSc., PhD., oponentom grantov a habilitačných pokračovaniach na Slovensku i v zahraničí. Významná práca profesora Šimka v oblasti chirurgie si zasluhuje ocenenie – Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré mu bolo udelené v roku 2008.


Vytvorené: 10.01.2012 22:06, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore