Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prof. Ing. Ján Pišút, DrSc , profesor

Narodený 16. marca 1939. Pán profesor Pišút vyštudoval na Prírodovedeckej j fakulte UK v Bratislave v roku 1961 odbor teoretická fyzika. Vedeckú ašpirantúru ukončil v r. 1968, pedagogickú hodnosť docenta dostal v r. 1978 a profesorom sa stal v r. 1983. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť DrSc. 

    Svoju profesionálnu kariéru začal v r. 1963 ako učiteľ vysokej školy. Jeho pracoviskami boli Prírodovedecká fakulta a Matematicko-fyzikálna fakulta, kde vykonával funkciu vedúceho katedry základov a didaktiky fyziky. Na tejto fakulte pôsobí až doteraz.

    V pedagogickej a vedeckej práci sa významnou mierou podieľal na výchove technických a vedeckých kádrov. Viedol cca 60 diplomových a dizertačných prác a je stále predsedom komisie pre doktoranské štúdium.

    Je autorom 2 učebníc, spoluatorom 2 učebníc, 3 knižných publikácií a 13 skrípt. Napísal nespočetné množstvo odborných článkov v rôznych časopisoch. 

    Bohaté bolo i teraz je pôsobenie v zahraničných školách a vedeckých inštitúciách. Zúčastnil sa na riešení niektorých štátnych úloh v oblasti výskumu a grantu, a to aj za spoluúčasti zahraničných inštitúcií. Za výsledky svojej práce dostal slovenské ocenenie i štyri zahraničné ocenenia. 

    V roku 1989 sa stal prvým námestníkom ministra školstva, mládeže a športu SR a od roku 1990 do r. 1992 bol ministrom tohto ministerstva.

    Pán profesor je významný pedagogický a vedecký pracovník , a preto výsledky jeho práce si zasluhujú ocenenie i našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004. 

Verejné uznanie 
za zásluhy o rozvoj MČ B-NMVytvorené: 11.01.2012 12:51, webman
Hore
Hore
Hore