Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pripravuje sa zadanie Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova, pripomienky môžete podať do 29. júna

Pripravuje sa zadanie Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova, pripomienky môžete podať do 29. júna
17.06.2020 - V pondelok 15. júna 2020 sa v priestoroch Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto uskutočnila verejná prezentácia návrhu zadania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova. Aj keď stavebný zákon takúto prezentáciu nevyžaduje, mestská časť ju zorganizovala s cieľom zlepšenia informovanosti a komunikácie s občanmi. Záujem o informácie „z prvej ruky“, teda priamo od spolupracujúcich odborníkov, prejavili mnohí obyvatelia riešeného územia. Ing. arch. Adamczák, ktorý je odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a dokumentácie, podrobne informoval záujemcov o postupe obstarávania spomínaných dokumentácií. Vysvetlil, že proces obstarávania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova je v štádiu prerokovávania návrhu zadania. V prezentácii pokračoval Ing. arch. Krumpolec, spracovateľ Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova a predstavil účastníkom vypracovaný návrh zadania.
Samozrejme, súčasťou prezentácie bol priestor na otázky zo strany verejnosti. Občania sa zaujímali predovšetkým o spôsob riešenia dopravy, budúce investičné zámery a možnosti regulácie územia, najmä tých jeho častí, v ktorých sa nachádza málopodlažná zástavba rodinných domov. Pripomienky k návrhu zadania je možné predkladať do 29. júna 2020.
Návrh zadania je v digitálnej forme zverejnený na internetovej stránke mestskej časti: https://www.banm.sk/uzemny-plan-zony-zatisie-hattalova/
Pre záujemcov je tiež k nahliadnutiu na novomestskom miestnom úrade, na Junáckej č. 1, kde sa môžu obrátiť na Ing. arch. Ildikó Gunárovú (kancelária č. 208, tel. 02/49 253 318).

Ildikó Gunárová a Peter Lukáč, odd. ŽP a ÚP


Vytvorené: 17.06.2020 14:08, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore